Lập Trình Mạng

Showing posts with label Lập Trình Mạng. Show all posts
Showing posts with label Lập Trình Mạng. Show all posts

[ Lập Trình Mạng ] Danh Sách Cấm Thi và Điểm Chuyên Cần [update 26/04/2013]

[ Lập Trình Mạng ] Danh Sách Cấm Thi và Điểm Chuyên Cần [update 26/04/2013] Đây là danh sách mà thầy Chung đã gữi cho Tâm Gà. Mời các bạn xem qua nhé.

Lập Trình Mạng - LAB 19 - Windows Form & Console C# - Máy Tính Đơn Giản

Lập Trình Mạng - LAB 19 - Windows Form & Console C# - Máy Tính Đơn Giản ***  Bài 19  : Windows Form & Console C# Viết chương trình Máy Tính Bỏ Túi đơn giản: ===== Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 18 - Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi

Lập Trình Mạng - LAB 18 - Console C# - Nhập Đảo Ngược Đếm Chuỗi ***  Bài 18  : Console C# Viết chương trình đảo ngược chuỗi theo giao thức TCP : - Nhập vào một chuỗi bất kỳ. - Đếm số từ có trong c...

Lập Trình Mạng - LAB 17 - TCP Console ChatGroup

Lập Trình Mạng - LAB 17 - TCP Console ChatGroup ***  Bài 17  : Windows Form , Console C# , TCP Chat Group Viết chương trình chat theo giao thức TCP : - Chat được Group - Kết nối đ...

Lập Trình Mạng - LAB 16 - Console C# - GetDate, GetTime hiện tại

Lập Trình Mạng - LAB 16 - Console C# - GetDate, GetTime hiện tại ***  Bài 16  : Console C# Viết chương trình nhập và xuất , từ Client tới Server theo yêu cầu : - Nhấn GetDate thì xuất ngày tháng năm ...

Lập Trình Mạng - LAB 15 - TCP Cộng Trừ Nhân Chia

Lập Trình Mạng - LAB 15 - TCP Cộng Trừ Nhân Chia ***  Bài 15  : Windows Form & TCP Console C# Viết chương trình có phép toán Cộng, Trừ , Nhân , Chia và xuất ra ngày và giờ hiện tại...

Lập Trình Mạng - LAB 14 - Gửi và Nhận Database trong Socket

Lập Trình Mạng - LAB 14 - Gửi và Nhận Database trong Socket ***  Bài 14  : Viết chương trình gửi và nhận Database trong Socket ======= Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 13 - Windows Form - Code Chat Group, Mạng LAN

Lập Trình Mạng - LAB 13 - Windows Form - Code Chat Group, Mạng LAN ***  Bài 13  : Windows Form Viết chương trình chat trong mạng LAN, với yêu cầu : - Có thể chat nhóm được ( từ 2 người trở lên ) - Có ...

Lập Trình Mạng - LAB 12 - Windows Form - Gửi Email SMTP Gmail và Yahoo

Lập Trình Mạng - LAB 12 - Windows Form - Gửi Email SMTP Gmail và Yahoo ***  Bài 12  : Windows Form Viết chương trình gửi email với định dạng SMTP tới Google Mail và Yahoo Mail ===== Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 11B - UDP Console - Truyền File MP3

Lập Trình Mạng - LAB 11B - UDP Console - Truyền File MP3 ***  Bài 11 B  : UDP Console C++ Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN. - Bên Server hiện IP và Port của mình - Bên Clie...

Lập Trình Mạng - LAB 11A - TCP Console - Truyền File MP3

Lập Trình Mạng - LAB 11A - TCP Console - Truyền File MP3 ***  Bài 11 A  : TCP Console C++ Viết chương trình tính Thời Gian và USCLN và BSCNN. - Bên Server hiện IP và Port của mình - Bên Cli...

Lập Trình Mạng - LAB 10 - TCP Console - Truyền Nhận File Giữa Client và Server

Lập Trình Mạng - LAB 10 - TCP Console - Truyền Nhận File Giữa Client và Server ***  Bài 10  : TCP Console C# Viết chương trình truyền file data bằng Console của C#. Với yêu cầu - Bên Server hiện IP và Port của mình...

Lập Trình Mạng - LAB 09B - UDP Console - Chương Trình Chat Giữa Client và Server

Lập Trình Mạng - LAB 09B - UDP Console - Chương Trình Chat Giữa Client và Server ***  Bài 09 B  : UDP Console C# Viết chương trình chat giữa Client và Server. =====> Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 09A - TCP Console - Chương Trình Chat Giữa Client và Server ( 2 cách )

Lập Trình Mạng - LAB 09A - TCP Console - Chương Trình Chat Giữa Client và Server ( 2 cách ) ***  Bài 09 A  : TCP Console C# Viết chương trình chat giữa Client và Server. =====> Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 08 - Windows Form - Truyền Gửi và Nhận File Nhạc

Lập Trình Mạng - LAB 08 - Windows Form - Truyền Gửi và Nhận File Nhạc ***  Bài 08  : Windows Form C# Viết chương trình gửi nhận file nhạc giữa Server và Client. Sau đó , file tự động bật lên phát nhạc. ...

Lập Trình Mạng - LAB 07 - TCP Truyền Nhận File Giữa Client và Server

Lập Trình Mạng - LAB 07 - TCP Truyền Nhận File Giữa Client và Server *** Bài 07 : Windows Form C# Viết chương trình gửi nhận file giữa Server và Client. =====> Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 06 - TCP Console - Chương Trình Chat Client và Server

Lập Trình Mạng - LAB 06 - TCP Console - Chương Trình Chat Client và Server ***  Bài 06  : TCPListener Console C# Viết chương trình chat bằng Console C# với Client và Server . =====> Đáp án mẫu như sau :

Lập Trình Mạng - LAB 05B - UDP Console - Tính Tổng,Max,Min Ba Số Nguyên Dương

Lập Trình Mạng - LAB 05B - UDP Console - Tính Tổng,Max,Min Ba Số Nguyên Dương ***  Bài 05 B  : UDP Console Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu : - Tính Tổng và tìm Max...

Lập Trình Mạng - LAB 05A - TCP Console - Tính Tổng,Max,Min ba số nguyên bất kỳ

Lập Trình Mạng - LAB 05A - TCP Console - Tính Tổng,Max,Min ba số nguyên bất kỳ ***  Bài 05 A  : TCP Console Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu : - Tính Tổng và tìm M...

Lập Trình Mạng - LAB 04B - UDP Console - Tính Fibonaci Số Nguyên Bất Kỳ

Lập Trình Mạng - LAB 04B - UDP Console - Tính Fibonaci Số Nguyên Bất Kỳ ***  Bài 04 B  : UDP Console Viết chương trình bằng Console C++ với Client và Server , sử dụng Socket. Yêu cầu : - Tính Fibonaci của m...