he-phan-tan

Showing posts with label he-phan-tan. Show all posts
Showing posts with label he-phan-tan. Show all posts

Giáo Trình Hệ Phân Tán Full Source

Giáo Trình Hệ Phân Tán Full Source Giáo Trình Hệ Phân Tán. Đây là giáo trình của môn Hệ Phân Tán mà Tâm Gà đã biên soạn cho các bạn học tập và có thể tự code lại nhé. Chúc c...

Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ]

Hệ Phân Tán [ Web Service , ASP.Net , C# ] Môn học Hệ Phân Tán này cũng liên quan tới code. Mà bạn đã trải qua các môn học code kia rồi, thì tới môn học kết nối dữ liệu này, bạn sẽ ...