Chinh-Tri

Showing posts with label Chinh-Tri. Show all posts
Showing posts with label Chinh-Tri. Show all posts

9 câu hỏi và đáp án về Công Tác Dân Vận hiện nay

9 câu hỏi và đáp án về Công Tác Dân Vận hiện nay ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Dưới đây bao gồm 9 câu hỏi khó về công tác dân vận hiện nay. Bao gồm cả việc liên hệ thực tiễn tại chỗ...

Phân tích quan điểm Đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên sự hài hòa quan hệ

Phân tích quan điểm Đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên sự hài hòa quan hệ ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Phân tích quan điểm "Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hoà quan hệ lợi ...

Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra công tác Dân Vận

Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra công tác Dân Vận ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Nghị quyết Trung ương 8B - khoá VI đã xác định phương thức cơ bản của công tác dân vận là: "Dân biế...

Vận dụng thực hiện quan điểm trên vào thực tiễn công tác dân vận

Vận dụng thực hiện quan điểm trên vào thực tiễn công tác dân vận ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Phân tích về phong cách cán bộ : "Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân&qu...

Phân tích nội dung và ý nghĩa của luận điểm công tác dân vận hiện nay ?

Phân tích nội dung và ý nghĩa của luận điểm công tác dân vận hiện nay ? ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Mở đầu bài báo Dân vận, Hồ Chí Minh viết: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân....

Chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minh về công tác dân vận

Chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minh về công tác dân vận ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân ...

Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đoàn thể

Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đoàn thể ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Phân tích và chứng minh tính đúng đắn của quan điểm: " Công tác quần chúng không chỉ là trách nhi...

Phân tích và chứng minh quan điểm "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta"

Phân tích và chứng minh quan điểm "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta" ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát...

Phân tích ý nghĩa 4 quan điểm đổi mới công tác vận động quần chúng

Phân tích ý nghĩa 4 quan điểm đổi mới công tác vận động quần chúng ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Phân tích ý nghĩa 4 quan điểm của Nghị quyết 8B khóa VI về Đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng c...

Tầm quan trọng của công tác dân vận với tổ chức cơ sở Đảng

Tầm quan trọng của công tác dân vận với tổ chức cơ sở Đảng ( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Trình bày vị trí tầm quan trọng của công tác Dân vận đối với tổ chức cơ sở Đảng?. Hãy nêu lên khái niệm ...

Bài giảng Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước từ Quá Độ lên CNXH

Bài giảng Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước từ Quá Độ lên CNXH ( Chính Trị www.c10mt.com ) Đề cương bài giảng Cương Lĩnh Xây Dựng Đất Nước Trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội . Trong bài viết nà...

Đáp Án 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Đáp Án 22 Câu Hỏi Chính Trị - Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( Chính Trị www.c10mt.com ) Đây là đáp án 22 câu hỏi chính trị trong phần Tư Tưởng Hồ Chí Minh . Bộ đáp án này đã được soạn sẵn và phù hợp...