• 9 câu hỏi và đáp án về Công Tác Dân Vận hiện nay

9 câu hỏi và đáp án về Công Tác Dân Vận hiện nay

( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Dưới đây bao gồm 9 câu hỏi khó về công tác dân vận hiện nay. Bao gồm cả việc liên hệ thực tiễn tại chỗ làm, hay chứng minh đưa ra các luận điểm về vấn đề dân vận hiện nay ở các cơ sở ra sao ? Có nhiều bài rất hay, mọi người cứ xem cụ thể cho đủ bộ nhé.

9 câu hỏi và đáp án về Công Tác Dân Vận hiện nay
Câu hỏi số 01 : Trình bày vị trí tầm quan trọng của công tác Dân vận đối với tổ chức cơ sở Đảng?. Hãy nêu lên khái niệm về công tác dân vận. Hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân. Tầm quan trọng của công tác dân vận, cũng như các quan điểm của Đảng ta về công tác dân vận.
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/trinh-bay-tam-quan-trong-cua-cong-tac-dan-van.html

Câu hỏi số 02 : Phân tích ý nghĩa 4 quan điểm của Nghị quyết 8B khóa VI về Đổi mới công tác vận động quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ? Để khẳng định vai trò vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận tại Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW (khóa VI) ngày 7/3/1990 đã nêu ra 4 quan điểm cơ bản về công tác Dân vận.
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/phan-tich-y-nghia-4-quan-diem-doi-moi-cong-tac-van-dong-quan-chung.html

Câu hỏi số 03 : "Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển đất nước". Anh (chị) hãy phân tích và chứng minh quan điểm trên. Liên hệ việc vận dụng vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/phan-tich-chung-minh-quan-diem-dan-chu-xa-hoi-chu-nghia-la-ban-chat-cua-che-do-ta.html

Câu hỏi số 04 : Phân tích và chứng minh tính đúng đắn của quan điểm: "Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đoàn thể mà còn là trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị, có sự phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng".
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/cong-tac-quan-chung-khong-chi-la-trach-nhiem-cua-cac-doan-the.html

Câu hỏi số 05 : Chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minh: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/chung-minh-luan-diem-cua-ho-chi-minh-ve-cong-tac-dan-van.html

Câu hỏi số 06 : Mở đầu bài báo Dân vận, Hồ Chí Minh viết: "Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. …Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân". Anh chị hãy phân tích nội dung và ý nghĩa của luận điểm trên đối với công tác dân vận hiện nay ?
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/phan-tich-noi-dung-va-y-nghia-cua-luan-diem-cong-tac-dan-van-hien-nay.html

Câu hỏi số 07 : Phân tích về phong cách cán bộ: "Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân". Quá trình công tác tại cơ sở, Anh (Chị) đã vận dụng thực hiện quan điểm trên vào thực tiễn công tác dân vận như thế nào ?
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/van-dung-thuc-hien-quan-diem-tren-vao-thuc-tien-cong-tac-dan-van.html

Câu hỏi số 08 : Nghị quyết Trung ương 8B - khoá VI đã xác định phương thức cơ bản của công tác dân vận là: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đ/c đã thực hiện phương thức này trong thực tiễn công tác vận động nhân dân tại cơ sở như thế nào ?
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/dan-biet-dan-ban-dan-lam-dan-kiem-tra-cong-tac-dan-van.html

Câu hỏi số 09 : Phân tích quan điểm "Đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hoà quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội." Liên hệ việc thực hiện quan điểm này tại đơn vị.
Link : http://www.c10mt.com/2015/10/phan-tich-quan-diem-dai-doan-ket-dan-toc-phai-dua-tren-su-hai-hoa-quan-he.html

Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box

9 câu hỏi và đáp án về Công Tác Dân Vận hiện nay

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chinh-Tri. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2015/10/9-cau-hoi-va-dap-an-ve-cong-tac-dan-van-hien-nay.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, October 3, 2015 DMCA com Protection Status