• Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra công tác Dân Vận

Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra công tác Dân Vận

( Công tác dân vận www.c10mt.com ) Nghị quyết Trung ương 8B - khoá VI đã xác định phương thức cơ bản của công tác dân vận là: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Đ/c đã thực hiện phương thức này trong thực tiễn công tác vận động nhân dân tại cơ sở như thế nào ? Trải qua hơn 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và rất quan trọng. Một trong những nguyên nhân bảo đảm cho sự thành công, đó là chủ trương: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" của Đảng được mọi tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và ngày càng đi vào cuộc sống.

Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra công tác Dân Vận
Bài viết liên quan khác : Phân tích nội dung và ý nghĩa của luận điểm công tác dân vận hiện nay ?

Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Vì vậy, "tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân...". Các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng cũng chỉ có một mục tiêu là phục vụ lợi ích của nhân dân. CNXH là mục tiêu phấn đấu của cách mạng nước ta, cũng là nhằm mang lại ấm no, hạnh phúc và quyền làm chủ thực sự của nhân dân.

Đảng ta khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.


Vì vậy, quản lý đất nước không phải chỉ là việc riêng của cơ quan nhà nước mà là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Mọi nhiệm vụ quản lý của các cơ quan nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, trật tự... đều cần có sự tham gia trực tiếp của nhân dân theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Thực hiện tốt phương châm này là nhằm phát huy vai trò của nhân dân lao động tham gia quản lý mọi hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngay từ khi soạn thảo, chuẩn bị và quyết định, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội cũng như củng cố quốc phòng-an ninh; nhất là đối với những chủ trương, chính sách có quan hệ trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Chính làm tốt vấn đề đó sẽ góp phần loại bỏ quan niệm sai lầm: coi nhân dân chỉ là lực lượng chấp nhận và thực hiện; coi công tác quần chúng chỉ là biện pháp để tổ chức, động viên nhân dân thi hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" còn có tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh. Hoạt động của quần chúng nhân dân theo phương châm đó, trước hết, là giúp cho các tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước khắc phục tệ quan liêu.

Tham nhũng và đề cao trách nhiệm trước nhân dân, tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của nhân dân; qua đó, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Từ những quan điểm của Đảng, nhiều quy định cụ thể có quan hệ với chủ trương thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã được xác lập. Để phát huy dân chủ XHCN trong đời sống xã hội, Đảng và Nhà nước ta chủ trương phải thực hiện chế độ lấy ý kiến của nhân dân trong xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; trong xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia; trong sắp xếp, tổ chức và bố trí cán bộ...

Thực hiện chủ trương đó, cán bộ, đảng viên thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời giải quyết hoặc phản ánh lên cấp trên và cơ quan chức năng những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời, phát huy vai trò của hệ thống thanh tra nhân dân để cùng với hệ thống thanh tra Nhà nước giám sát, kiểm tra việc thi hành pháp luật và chủ trương, chính sách của Nhà nước, phát hiện và tham gia xử lý những vụ việc tiêu cực trong Đảng, bộ máy nhà nước và trong xã hội. Các cấp chính quyền thường xuyên thực hiện tốt chế độ định kỳ báo cáo công việc của mình trước các cơ quan dân cử, trước nhân dân và tiếp thu ý kiến phê bình xây dựng của nhân dân. Chính quyền và đoàn thể các cấp phải hướng dẫn nhân dân xây dựng và thực hiện các quy chế, quy ước; đặc biệt là Quy chế dân chủ ở cơ sở và những vấn đề có liên quan đến nghĩa vụ và lợi ích của nhân dân. 

Đ/c đã thực hiện phương thức này trong thực tiễn công tác vận động nhân dân tại cơ sở như thế nào?

Nguyễn Thanh Tâm Google Search Box

Dân biết Dân bàn Dân làm Dân kiểm tra công tác Dân Vận

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chinh-Tri. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2015/10/dan-biet-dan-ban-dan-lam-dan-kiem-tra-cong-tac-dan-van.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, October 3, 2015 DMCA com Protection Status