• [ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu

[ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu

Mục đích chính của một cơ sở dữ liệu là lưu trữ và trích lọc thông tin. Thông tin có thể được lấy từ cơ sở dữ liệu ngay lập tức sau khi dữ liệu được thêm vào. Tất nhiên, lấy thông tin từ các bảng cơ sở dữ liệu, đòi hỏi kiến thức về cách thức mà cơ sở dữ liệu được thiết kế. Query là các câu lệnh SQL là một loại ngôn ngữ phổ biến để tạo, hiệu chỉnh, và truy vấn dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu quan hệ. Trong Access, Query là một công cụ mạnh, dùng để khai thác và xử lý dữ liệu, đáp ứng các nhu cầu tra cứu dữ liệu, gồm các loại query. Select Query là truy vấn lựa chọn thông tin từ một hoặc nhiều bảng, tạo ra một recordset. Nói chung, dữ liệu trả về của một truy vấn lựa chọn là có thể cập nhật, và thường được sử dụng để đưa các form và report.

[ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu
[ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu
=========== Link xem online từng Chương cụ thể :

* Mục Lục
* Chương 1 : Tổng quan về Microsoft Access 2010
* Chương 2 : Xây dựng cơ sở dữ liệu
* Chương 3 : Toán tử - Hàm - Biểu thức
* Chương 4 : Query - Truy vấn dữ liệu
* Chương 5 : Form - Biểu Mẫu
* Chương 6 : Report - Báo cáo
* Chương 7 : Macro - Tập lệnh
* Chương 8 : Module

[ Access 2010 ] Chương 4 : Query - Truy Vấn Dữ Liệu

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/12/access-2010-chuong-4-query-truy-van-du.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status