• [ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức

[ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức

Biểu thức trong Access là một biểu thức tương đương với một công thức trong Excel. Một biểu thức bao gồm các yếu tố định danh (tên của các field, điều khiển, hoặc thuộc tính), các toán tử, các hằng số, và các giá trị và các hàm. Một biểu thức được tính toán để lấy giá trị cung cấp cho một query, xác định quy tắc, tạo các ô hoặc field tính toán, và xác định phân nhóm cho report. Một biểu thức có thể sử dụng ở nhiều đối tượng trong cơ sở dữ liệu như tables, queries, forms, reports, và macros. Trong các biểu thức, tên field, tên điều khiển phải được đặt trong dấu ngoặc vuông [], thông thường Access sẽ tự đóng ngoặc vuông quanh tên field hoặc tên ô điều khiển nhưng nếu tên field hoặc điều khiển bao gồm các khoảng trắng, hoặc các ký tự đặc biệt, thì bạn phải tự gõ dấu ngoặc [] quanh tên đó.

[ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức
[ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức

[ Access 2010 ] Chương 3 : Toán Tử - Hàm - Biểu Thức

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục HeQuanTriCoSoDuLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/12/access-2010-chuong-3-toan-tu-ham-bieu.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Thursday, December 1, 2011 DMCA com Protection Status