• [ Trắc Nghiệm ] 126 câu hỏi và đáp án Tư Tưởng Hồ Chí Minh & Chủ Tịch Tôn Đức Thắng 2013

[ Trắc Nghiệm ] 126 câu hỏi và đáp án Tư Tưởng Hồ Chí Minh & Chủ Tịch Tôn Đức Thắng 2013

Chuong trinh trac nghiem tu tuong Ho Chi Minh va Ton Duc Thang

Đây là 126 câu hỏi trắc nghiệm của chương trình Tìm Hiểu về Tư Tưởng Hồ Chí Minh và chủ tịch Tôn Đức Thắng, phiên bản năm 2013. Có kèm theo Đáp án từ Tâm Gà. Chúc các bạn ôn lại kiến thức này nhé.

Câu 01 : Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng Quê hương Bác Hồ ?
A. Kim liên, Nam Đàn, Nghệ An.
B. Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An.
C. Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An.
D. Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ Tĩnh.

Câu 02 : Địa danh quê ngoại Bác Hồ ?
A. Kim Liên
B. Hoàng Trù
C. Làng Sen
D. Nam Đàn

Câu 03 : Năm 1901, Ông Nguyễn Sinh Sắc đưa vợ và hai con vào Huế với mục đích gì ?
A. Lo cho các con ăn học
B. Lo cuộc sống gia đình
C. Làm quan trong triều đình
D. Lo cho mình học để thi phó bảng

Câu 04 : Từ nhỏ Hồ Chí Minh đã nhận thấy đặc điểm gì của triều đình nhà Nguyễn?
A. Ươn hèn, nhu nhược
B. Phản bội
C. Cấu kết với thực dân Pháp
D. Cả 3 phương án trên

Câu 05 : Đức tính nào của cha ảnh hưởng lớn đến chí hướng cách mạng của Bác Hồ?
A. Cần cù vượt khó
B. Yêu quê hương
C. Yêu nước, thương dân
D. Cả 3 phương án trên

Câu 06 : Thành phần gia đình Bác Hồ?
A. Nông dân
B. Công nhân
C. Trí thức, nhà giáo
D. Nhà nho yêu nước

Câu 07 : Đặc điểm truyền thống của quê hương Bác Hồ ?
A. Yêu nước, căm thù giặc Kiên cường chống giặc ngoại xâm,
B. Tinh thần quốc tế cao cả
C. Căm thù giặc, khinh ghét vua quan nhà Nguyễn ươn hèn
D. Cả 3 phương án trên

Câu 08 : Đặc điểm truyền thống gia đình Bác Hồ?
A. Yêu nước, thương dân, căm thù giặc
B. Dòng dõi quý tộc, nho gia
C. Nhà nho, yêu nước
D. Cả 3 phương án trên

Câu 09 : Thân mẫu Bác Hồ làm nghề gì để nuôi gia đình những năm ở Huế?
A. Nghề nông
B. Dạy học
C. Nội trợ
D. Dệt cửi

Câu 10 : Thân sinh của Bác Hồ mất tại đâu?
A. Nghệ An
B. Huế
C. Hà Nội
D. Đồng tháp

Câu 11 : Thân sinh Bác Hồ Vào Đồng Tháp năm 1911 với mục đích gì?
A. Hoạt động cách mạng
B. Hoạt động trong phong trào cứu nước
C. Làm nghề dạy học, chữa bệnh cứu người
D. Cả 3 phương án trên

Câu 12 : Bác Hồ lớn lên trong hoàn cảnh nước ta thế nào?
A. Phong trào chống Pháp nổi dậy khắp nơi
B. Khó khăn nhất trong lịch sử
C. Triều đình Nguyễn cai trị bảo thủ phản động
D. Cả 3 phương án trên

Câu 13 : Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?
A. Giá trị truyền thống dân tộc
B. Tinh hoa văn hóa nhân loại
C. Chủ nghĩa Mác – Lênin
D. Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh

Câu 14 : Thời kỳ hoạt động nào của Bác Hồ có ý nghĩa quyết định vạch con đường cách mạng Việt Nam?
A. Trước 1911
B. 1911 – 1920
C. 1921 – 1930
D. 1930 – 1941

Câu 12 : Đảng ta quyết định lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động năm nào?
A. 1930
B. 1945
C. 1954
D. 1991

Câu 13 : Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải rời xa Tổ quốc bao nhiêu năm?
A. 30 năm
B. 40 năm
C. 50 năm
D. 60 năm

Câu 14 : Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ từng đến bao nhiêu quốc gia trên thế giới?
A. 20
B. 21
C. 30
D. 40

Câu 15 : Những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã xa quê bao nhiêu năm?
A. 30
B. 35
C. 40
D. 50

Câu 16 : Vì sao các phong trào cứu nước Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đều thất bại?
A. Chưa huy động được sức mạnh toàn dân
B. Chưa có đường lối đúng
C. CNĐQ đã trở thành hệ thống thế giới
D. Cả a,b,c đều đúng

Câu 17 : Hạn chế của các phong trào cứu nước cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 ?
A. Chưa tập hợp sức mạnh toàn dân
B. Khủng hoảng đường lối
C. Mang nặng tư tưởng tôn quân
D. Cả 3 phương án

Câu 18 : Khi tham gia phong trào chống thuế ở Huế, Bác đang làm gì ?
A. Công nhân
B. Dệt cửi
C. Học sinh
D. Thầy giáo

Câu 19 : Năm 1910, Bác vào Phan Thiết với ý định gì?
A. Đi làm Cách mạng
B. Tránh sự khủng bố của Mật thám
C. Tìm đường vào Sài Gòn
D. Tìm đường cứu nước

Câu 20 : Năm 1911, Bác sang Pháp với ý định gì?
A. Tìm đường cứu nước
B. Xem họ làm thế nào để về giúp đồng bào
C. Bôn ba nước ngoài
D. Hoạt động cách mạng

Câu 21 :  Trong thời kỳ bôn ba cứu nước, Bác từng trải qua những nghề nào?
A. Phụ bếp, viết câu đối
B. Cào tuyết, thông dịch
C. Rửa ảnh Làm báo
D. Cả 3 phương án

Câu 22 : Bác từng hành nghề viết câu đối ở đâu?
A. Pháp
B. Anh
C. Mỹ
D. Trung quốc

Câu 23 : Bác Hồ từng làm nghề thông dịch ở đâu?
A. Nga
B. Pháp
C. Anh
D. Trung Quốc

Câu 24 : “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phới những lối mòn” Câu thơ này của tác giả nào?
A. Tố Hữu
B. Chế Lan Viên
C. Cù Huy Cận
D. Trường Chinh

Câu 25 : Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Nền nhân dân ở đây theo Bác hàm ý gì?
A. Ý chí và nghị lực của dân
B. Sức lực và của cải của dân
C. Tinh thần đoàn kết của dân
D. Cả 3 phương án trên

Câu 26 : Gốc có vững cây mới bền/ Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” Lầu thắng lợi ở đây hàm ý gì?
A. Hệ tư tưởng
B. Nền văn hóa
C. Đảng, nhà nước, chính Phủ
D. Kiến trúc thượng tầng

Câu 27 : Bài thơ “Năm qua thắng lợi vẻ vang, Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập vì tự do, Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào! Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc tết này, Người viết vào năm nào?
A. 1967
B. 1968
C. 1969

Câu 28 : Hôm nay châu chấu đá voi/ Ngày mai voi sẽ bị lòi ruột ra. Qua câu thơ, Bác muốn nói ý nào dưới đây?
A. Sức mạnh của bầy châu chấu
B. Sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực
C. Sức mạnh của liên minh giai cấp
D. Cả 3 phương án trên

Câu 29 : Theo Nguyễn Ái Quốc, phong trào cứu nước của dân ta muốn giành được thắng lợi phải làm gì ?
A. Đi tìm một con đường mới.
B. Đi theo con đường các bậc tiền bối
C. Cầu viện nước ngoài.
D. Cả 3 phương án trên

Câu 30 : Khi ở trong nước, nhận thức của Bác Hồ về con đường cách mạng Việt Nam như thế nào?
A. Chưa nhận thức được đặc điểm của thời đại.
B. Thấy rõ con đường của các bậc cha anh là không kết quả.
C. Phải đi ra nước ngoài tìm một con đường khác
D. Cả 3 phương án trên

Câu 31 : Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?
A. Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam
B. Phong trào công nhân thế giới
C. Phong trào giải phóng dân tộc thuộc địa
D. Cả a,b,c

Câu 32 : Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?
A. Chủ nghĩa Mác – Lê nin
B. Cách mạng tháng mười Nga
C. Cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ
D. Cả a,b,c

Câu 33 : Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?
A. Tinh hoa văn hóa nhân loại
B. Tư tưởng cách mạng Mỹ
C. Tư tưởng cách mạng pháp
D. Cả 3 phương án trên.

Câu 34 : Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ nguồn gốc nào sau đây?
A. Phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh
B. Phẩm chất của các vị Giêsu, Các Mác, tôn Dật Tiên, Khổng Tử …
C. Phẩm chất các bậc cách mạng tiền bối
D. Cả a,b,c

Câu 35 : Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam?
A. Truyền thống yêu nước Việt Nam
B. Truyền thống đoàn kết
C. Đức tính cần cù, thông minh, sáng tạo
D. Cả 3 phương án trên

Câu 36 : Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam?
A. Lòng từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn
B. Lòng khoan dung độ lượng
C. Tinh thần quốc tế cộng sản cao cả
D. Cả 3 phương án trên

Câu 37 : Lần đầu tiếp xúc với chủ nghĩa Mác – Lê nin Hồ Chí Minh tâm đắc nhất điều gì?
A. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mình.
B. Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc thuộc địa
C. Phải tuân theo chủ trương của Quốc tế cộng sản.
D. Cả 3 phương án trên

Câu 38 : Truyền thống văn hóa Việt Nam?
A. Yêu nước
B. Tinh thần quốc tế vô sản
C. Lòng từ bi bác ái
D. Cả 3 phương án trên

Câu 39 : Giá trị văn hóa phương đông được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình?
A. Truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam
B. Những mặt tích cực của tư tưởng nho giáo
C. Yêu nước thương dân
D. Tinh thần yêu nước Việt Nam

Câu 40 : Giá trị văn hóa phương tây được Bác tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình?
A. Tư tưởng cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ
B. Tư tưởng chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn
C. Tư tưởng đoàn kết dân tộc Việt Nam
D. Cả 3 phương án trên

Câu 41 : Nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?
A. Tinh hoa văn hóa nhân loại
B. Chủ nghĩa Mác – Lê nin
C. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam
D. Cả 3 phương án trên

Câu 42 : Bắt đầu thời kỳ nào, ở Bác hình thành tư tưởng yêu nước ?
A. Trước năm 1911
B. 1911 đến 1920
C. 1921 đến 1930
D. Cả 3 phương án trên

Câu 43 : Bước vào thời kỳ nào, ở Bác hình thành chí hướng cách mạng?
A. 1980 – 1911
B. 1911 – 1920
C. 1920 – 1930
D. 1930 – 1945

Câu 44 : Giai đoạn nào, ở Bác bắt đầu định hình con đường cách mạng Việt Nam?
A. 1911 – 1920
B. 1921 – 1930
C. 1930 – 1945
D. Cả 3 phương án trên

Câu 45 : “Nước nga có chuyện lạ đời/ Biến người nô lệ thành người tự do” Chuyện lạ đời theo Bác ở đây là gì?
A. Cách mạng tháng 10 Nga
B. Nhà nước công nông đầu tiên trong lịch sử
C. Liên Xô đánh thắng 14 nước đế quốc
D. Cả 3 phương án trên

Câu 46 : Bác Hồ tâm đắc nhất ở Lênin điều gì?
A. Lênin đã giải phóng cho dân tộc mình
B. Lê nin là người thầy của cách mạng vô sản thế giới
C. Lê nin sáng lập quốc tế cộng sản
D. Cả 3 phương án trên.

Câu 47 : “…Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ/ Kiên quyết, không ngừng thế tấn công/ Lạc nước, hai xe đành bỏ phí/ Gặp thời, một tốt cũng thành công…”Ý trong bài thơ trên của Bác nói gì ?
A. Chiến lược, chiến thuật cách mạng
B. Thế giới quan của người cách mạng
C. Chiến thuật đánh cờ
D. Cả 3 phương án

Câu 48 : Tháng 2/1930, Bác chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước để thành lập tổ chức chính trị nào?
A. Đảng cộng sản Việt Nam
B. Đảng cộng sản Đông dương
C. An Nam cộng sản Đảng
D. Đông dương cộng sản Đảng

Câu 49 : Thắng lợi đầu tiên của tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện ở sự kiện nào sau đây?
A. Hội nghị TW8 khoá I (5/1941),
B. Lập ra Mặt trận Việt Minh,
C. Cách mạng Tháng 8 thành công.
D. Cả 3 phương án

Câu 50 : Ở phương Tây, dân tộc xuất hiện khi nào?
A. Khi xã hội đã phân chia thành các giai cấp.
B. Khi xã hội phong kiến xuất hiện.
C. Khi chủ nghĩa tư bản được xác lập.
D. Không xác định được rõ ràng.

Câu 51 : Ở phương Đông, dân tộc xuất hiện khi nào?
A. Xã hội phân chia thành các giai cấp.
B. Xã hội phong kiến xuất hiện.
C. Trước chủ nghĩa tư bản
D. Không xác định được rõ ràng.

Câu 52 : Vấn đề dân tộc thuộc địa xuất hiện khi nào?
A. Khi CNTB chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền
B. Khi CNTB bắt đầu hình thành.
C. Sau Cách mạng Tháng Mười Nga.
D. Không xác định được rõ ràng.

Câu 53 : Bác Hồ chỉ đề cập tới vấn đề dân tộc gì?
A. Dân tộc nói chung
B. Dân tộc tư bản chủ nghĩa
C. Dân tộc thuộc địa
D. Cả 3 phương án trên

Câu 54 : Thực chất vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh ?
A. Đấu tranh giải phóng dân tộc.
B. Giành độc lập dân tộc.
C. Thành lập Nhà nước dân tộc độc lập.
D. Cả 3 phương án

Câu 55 : “Trên đời ngàn vạn điều cay đắng, cay đắng chi bằng mất tự do” Câu thơ này Bác muốn nói luận điểm nào?
A. Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm
B. Độc lập, tự do là quyền của các dân tộc.
C. Quyền tự quyết của các dân tộc.
D. Cả 3 phương án

Câu 56 : Trong “Chánh cương vắn tắt của Đảng” và Lời kêu gọi sau khi thành lập Đảng CSVN (1930) đã xác định mục tiêu chính trị của Đảng là gì?
A. Đánh đổ đế quốc
B. Đánh đổ phong kiến.
C. Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập.
D. Cả 3 phương án trên

Câu 57 : Tại sao ngày nay học thuyết, chủ nghĩa lắm, Bác lại chọn chủ nghĩa Lênin?
A. Chủ nghĩa chân chính nhất.
B. Chủ nghĩa chắc chắn nhất.
C. Chủ nghĩa cách mệnh nhất.
D. Cả 3 phương án

Câu 58 : Theo Bác, lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm cộng đồng nào?
A. Toàn dân tộc.
B. Liên minh công – Nông
C. Giai cấp vô sản toàn thế giới
D. Cả 3 phương án

Câu 59 : Theo Bác, cách mạng giải phóng dân tộc phải thực hiện bằng con đường nào?
A. Bạo lực.
B. Cải cách từng phần.
C. Đấu tranh chính trị
D. Cả 3 phương án trên

Câu 60 : Theo Bác, ai là chủ của cách mạng giải phóng dân tộc?
A. Công – Nông
B. Giai cấp công nhân
C. Toàn dân Việt Nam
D. Cả 3 phương án

Câu 61 : Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa xã hội vì lý do gì?
A. Kinh tế
B. Yêu nước và khát vọng giải phóng dân tộ
C. Đạo đức, văn hóa
D. Cả 3 phương án

Câu 62 : Theo Bác, kẻ thù hung ác của chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Giặc ngoại xâm
B. Chủ nghĩa tư bản
C. Chủ nghĩa đế quốc
D. Chủ nghĩa cá nhân

Câu 63 : Theo Bác, ai làm chủ chế độ xã hội chủ nghĩa?
A. Nhân dân
B. Người lao động
C. Đảng, nhà nước, chính phủ
D. Cả 3 phương án

Câu 64 : Theo Bác, nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là một nền kinh tế như thế nào?
A. Hiện đại
B. Phát triển cao
C. Dân làm chủ
D. Cả 3 phương án

Câu 65 : Bác nêu đặc điểm lớn nhất của thời kỳ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là ?
A. Không qua tư bản, tiến thẳng lên CNXH
B. Nông nghiệp
C. Nghèo nàn lạc hậu
D. Cả 3 phương án

Câu 66 : Theo Bác, nhiệm vụ cơ bản của nước ta khi bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH là gì?
A. Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH
B. Xây dựng nền kinh tế mới XHCN
C. Kết hợp cải tạo với xây dựng mà xây dựng lá chủ yếu
D. Cả 3 phương án

Câu 67 : “Dân ta phải thuộc sử ta, Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”Câu thơ trên của Bác hàm ý gì?
A. Khuyên dân phải học sử dân tộc
B. Khuyên phải dân biết tự hào dân tộc
C. Xác định nghĩa vụ của dân với nước
D. Cả 3 phương án trên

Câu 68 : Theo Bác, chủ nghĩa xã hội nhân dân là gì?
A. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân
B. Kết hợp tối đa nội lực
C. Tranh thủ tối đa ngoại lực
D. Kết hợp nội lực với ngoại lực

Câu 69 : “Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:
A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩ
B. Tuyên ngôn độc lập.
C. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.
D. Thư gửi đồng bào Nam bộ.

Câu 70 : Theo bạn, những câu nói sau đây thì câu nào là của Hồ Chí Minh?
A. “Muốn được dân yêu, muốn được lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư”.
B. “Chúng ta đã xây dựng nên nướcViệt nam Dân chủ Cộng hò Nhưng nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
C. “Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”.
D. Tất cả các câu nói trên

Câu 71 : “Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước”. Đây là đọan văn trích trong bức thư nào A. của Hồ Chí Minh.
B. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng.
C. Thư gửi đồng bào Nam bộ – ngày 01/06/1946.
D. Gửi đồng bào Nam bộ – ngày 26/09/1945.

Câu 72 : Thư gửi các học sinh tháng 09/1945. ”Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Hồ Chí Minh viết đoạn văn này nhân dịp:
A. Bế giảng năm học đầu tiên ở nước VNDCCH.
B. Đêm trung thu đầu tiên của nước VNDCCH.
C. Ngày khai trường đầu tiên ở nước VNDCCH.
D. Phát động chống nạn thất học

Câu 73 : “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân …. Bất kỳ lúc nào, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”. Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh được tổ chức tại Hà nội ngày:
A. 29/05/1946
B. 01/06/1946
C. 30/05/1946
D. 31/05/1946

Câu 72 : “Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên dòng họ, đều là ruột thịt anh em …. Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt nam ta”. Đoạn văn trên được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh:
A. Trả lời phỏng vấ n của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung Hoa
B. Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về.
C. Thư gửi đồng bào toàn quốc

Câu 73 : “Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Điều khẳng định trên đây được trích từ Lời tuyên bố với quốc dân sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Ngày tuyên bố là:
A. 24/09/1946
B. 15/10/1946
C. 23/10/1946
D. 01/11/1946

Câu 74 : “Không chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ .” Lời khẳng định đanh thép này được trích trong “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được phát ngày:
A. 20/11/1946
B. 01/12/1946
C. 19/12/1946
D. 22/12/1946

Câu 75 : Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” tại:
A. Số nhà 48, phố Hàng Ngang- Hà Nội
B. Số nhà 12, phố Ngô Quyền- Hà Nội
C. Nhà của ông Nguyễn Văn Dương- là người Vạn Phúc- Hà Đông

Câu 76 : Đời sống mới của một trường học - từ tiểu học, cho đến đại học phải: “ Một là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao, Hai là tập cho họ quen khổ, Ba là cho họ cái chí khí tự thực kỷ lực (làm lấy mà ăn). Không ăn bám xã hội, Bốn là có ích cho sức khỏe của họ” Đây là đoạn trích trong tác phẩm “Đời sống mới của Hồ Chí Minh”. Tác phẩm này được viết vào thời gian:
A. 01/01/1947
B. 10/03/1947
C. 20/03/1947
D. 25/03/1947

Câu 77 : Trong tác phẩm “Đời sống mới”, Bác Hồ nói: “Nếu miệng thì tuyên truyền bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền 100 năm cũng vô ích” Theo suy nghĩ của bạn, Bác Hồ khuyên chúng ta điều gì?
A. Nên siêng làm
B. Nên tiết kiệm
C. Nên làm gương

Câu 78 : Hồ Chí Minh căn dặn: “Làm việc phải có công tâm, công đứ Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việ Chớ vì bà con bầu bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm nhữ ng kẻ có tài hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đồng bào. Chớ lên mặt quan cách mạng” Đoạn văn trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
A. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa
B. Tác phẩm “ Đời sống mới”
C. Thư gửi các đồng chí Bắc bộ

Câu 79 : “Cán bộ và Đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà xao nhãng việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa”_ với lời nhắc nhở trên, Hồ Chí Minh khuyên cán bộ và đảng viên cần:
A. Học tập – sửa chữa các khuyết điểm
B. Tự kiểm điểm
C. Tự rèn luyện

Câu 80 : Hồ Chí Minh viết: “Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng nhữ ng lời mỉa mai, chua cay, đâm thọ Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình người”. Đoạn văn trên, Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta biết điều gì:
A. Cách thức tự phê bình và phê bình
B. Mục đích tự phê bình và phê bình
C. Điều kiện để đoàn kết và thống nhất
D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 81 : Hồ Chí Minh khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừ a nhận khuyết điể m của mình, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó . Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính” Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
A. “ Đời sống mới”
B. “ Sửa đổi lối làm việc”
C. “Thư gửi các đồng chí Bắc bộ ”

Câu 82 : Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thực chất là một văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng trên các mặt tổ chức và tư tưởng. Tác phẩm này được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?
A. Tháng 2/1947
B. Tháng 6/1947
C. Tháng 12/1947
D. Tháng 10/1947

Câu 83 : Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”?
A. Tân sinh
B. G
C. X.Y.Z
D. T.L

Câu 84 : Sắc lệnh số 14-SL về Tổng tuyển cử để bầu cử Quốc hội Khóa I được Hồ Chí Minh ký ngày:
A. 03/09/1945
B. 20/09/1945
C. 08/09/1945
D. 06/01/1946

Câu 85 : Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do ai làm Trưởng ban?
A. Đặng Xuân Khu
B. Nguyễ n Lương Bằng
C. Hồ Chí Minh
D. Lê Văn Hiến

Câu 86 : “Tham ô , lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của thực dân và phong kiến… Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Khẳng định trên của Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm?
A. Bài nói tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương
B. Đạo đức lao động
C. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm
D. Bài nói tại đại hội các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc

Câu 87 : Bác Tôn sinh ngày, tháng, năm nào và mất ngày, tháng, năm nào?
A. 30/3/1888 - 20/8/1980
B. 20/8/1889 - 2/9/1945
C. 20/8/1888 - 30/3/1980
D. 20/8/1888 - 2/9/1969

Câu 88 : Thời gian Bác Tôn bị thực dân Pháp giam giữ ở nhà tù Côn Đảo?
A. 15 năm
B. 20 năm
C. 17 năm
D. Tất cả đều sai

Câu 89 : Những địa điểm có tổ chức Công hội bí mật do Bác Tôn sáng lập và hoạt động tại Sài Gòn
A. Bến Nhà Rồng, Bệnh viện Chợ Quán
B. Xưởng Ba Son, Nhà đèn Chợ Quán
C. Hãng rượu Bình Tây, Hãng dầu Nhà Bè
D. Cả B và C đúng

Câu 90 : Từ năm 1947 đến năm 1954 Bác Tôn sống và làm việc tại đâu?
A. Chiến khu Việt Bắc
B. Chiến khu D
C. Chiến khu An Phú Đông
D. Chiến khu Rừng Sác

Câu 91 : Mục tiêu cuộc bãi công của hơn 1.000 công nhân Ba Son diễn ra tháng 8/1925 dưới sự lãnh đạo của Công hội bí mật
A. Tăng lương 20%; phải thu lại thợ bị sa thải; giữ lệ nghỉ trước 30 phút trong ngày lãnh lương
B. Kéo dài thời gian sửa chữa tàu Jules Michelet, ngăn cản không cho tàu sang bảo vệ tô giới và đàn áp cách mạng Trung Quốc
C. Ủng hộ việc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
D. Cả A và B đúng

Câu 92 : Sự kiện Bác Tôn kéo cờ đỏ trên chiến hạm France diễn ra vào ngày, tháng, năm nào và nhằm mục đích gì?
A. 20/4/1919 - Phản đối thực dân Pháp đàn áp Cách mạng tháng Mười Nga, ủng hộ chính quyền Xô Viết
B. 20/4/1925 - Phản đối thực dân Pháp đưa tàu chiến sang đàn áp cách mạng Trung Quốc
C. 20/4/1917 - Phản đối thực dân Pháp đàn áp lính thợ của các nước thuộc địa tại quân cảnh Toulon
D. 20/4/1919 - Phản đối thực dân Pháp đàn áp cách mạng Việt Nam

Câu 93 : Thực dân Pháp đã giam giữ Bác Tôn tại những nơi nào ở nhà tù Côn Đảo?
A. Hầm xay lúa
B. Bị cầm cố ở khám 9 Banh I
C. Sở lưới
D. Tất cả đều đúng

Câu 94 : Tên chiếc tàu đưa Bác Tôn và nhiều đồng chí lãnh đạo từ Côn Đảo trở về đất liền vào tháng 9/ 1945
A. Phú Quốc
B. France
C. Hamant Rouseau
D. Giải phóng

Câu 95 : Một số hoạt động tiêu biểu của Bác Tôn trong thời gian bị giam giữ ở nhà tù Côn Đảo?
A. Tham gia thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên
B. Tham gia thành lập”Hội tù nhân”
C. Ủy viên Ban Chấp hành Chi bộ Đảng, tham gia lãnh đạo phong trào đấu tranh tại nhà tù Côn Đảo
D. Tất cả đều đúng

Câu 96 : Bác Tôn được nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn bầu là Đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa thời gian nào?
A. 01/01/1946
B. 01/02/1946
C. 01/12/1946
D. Tất cả đều sai

Câu 97 : Nhiệm vụ của Công hội bí mật do Bác Tôn sáng lập tại Sài Gòn?
A. Đoàn kết giai cấp công nhân
B. Đấu tranh bênh vực quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
C. Chống áp bức, bóc lột, chống bất công
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 98 : Bác Tôn được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian nào?
A. 1/1946 – 4/1975
B. 9/1945 – 9/1969
C. 7/1960 – 6/1976
D. 6/1969 – 6/1976

Câu 99 : ”… Đồng chí là người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Hồ Chủ tịch”được nêu trong:
A. Lời chúc mừng của đồng chí Trường Chinh nhân dịp đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, tháng 9/1969
B. Thư chúc mừng Chủ tịch Tôn Đức Thắng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
C. Điếu văn đọc trong lễ truy điệu Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Hà Nội, ngày 03/4/1980
D. Xã luận Báo Nhân Dân, số ra ngày 3/ 04/1980

Câu 100 : ”… Đồng chí Tôn Đức Thắng là một người con rất ưu tú của Tổ quốc … là một gương mẫu đạo đức cách mạng : suốt đời cần kiệm liêm chính, suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân…”. Câu nói này của ai và nhân nhịp nào?
A. Hồ Chí Minh – Nhân dịp Bác Tôn được trao tặng Huân chương Sao vàng (8/1958)
B. Lê Duẩn – Nhân dịp chúc thọ Bác Tôn 90 tuổi (8/1978)
C. Phạm Văn Đồng – Nhân dịp Bác Tôn được bầu là Chủ tịch nước (9/1969)
D. Trường Chinh – Trong lễ tang Bác Tôn (4/1980)

Câu 101 : Ngày 19/11/1975, về thăm Nhà máy Ba Son, Bác Tôn đã đến nơi nào đầu tiên?
A. Hội trường nhà máy
B. Phân xưởng cơ khí
C. Ụ tàu
D. Nhà truyền thống

Câu 102 : Đồng chí Tôn Đức Thắng là Chủ tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các khóa
A. Khóa II – V
B. Khóa I – III
C. Khóa III – V
D. Khóa VI – VII

Câu 103 : Các hình thức lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng?
A. Đặt tên đường Tôn Đức Thắng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác Thành lập Bảo tàng Tôn Đức Thắng ở TP Hồ Chí Minh
B. Công nhận di tích Lịch sử – Văn hóa Xưởng Cơ khí (thuộc Xí nghiệp Liên hợp Ba Son), Đình Bình Đông (Quận 8), Ngôi nhà Bác Tôn sống thời niên thiếu (Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang) – là những nơi có liên quan đến thân thế và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn
C. Thành lập các trường học mang tên Tôn Đức Thắng tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương kháThành lập Giải thưởng Tôn Đức Thắng. Tổ chức các Hội thi tìm hiểu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Xây dựng tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Sáng tác các tác phẩm văn học, thơ ca, thực hiện phim tài liệu, phim truyện về Bác Tôn
D. Tất cả đều đúng

Câu 104 : Các phần thưởng Quốc tế mà Bác Tôn đã được trao tặng
A. Giải thưởng Lênin ”Vì sự nghiệp củng cố hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc”, tháng 12/1955
B. Huân chương Xukhê Bato, tháng 8/1978
C. Huy chương Kỷ niệm 20 năm Cách mạng Cu Ba, tháng 1/1970
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 105 : ”Bác Tôn là người chiến sĩ cách mạng không bao giờ và không gì lay chuyển được, một con người hết sức nhiệt thành, trung thực, quên mình…”. Câu nói này của ai?
A. Hồ Chí Minh
B. Lê Duẩn
C. Trường Chinh
D. Phạm Văn Đồng

Câu 106 : Lễ đặt tên đường Tôn Đức Thắng tại TP.HCM diễn ra vào năm nào?
A. 1975
B. 1981
C. 1986
D. 1988

Câu 107 : Mỹ Hòa Hưng thời Bác Tôn được sinh ra thuộc về:
A. Quận Chợ Mới, tỉnh Long Xuyên
B. Quận Chợ Mới, tỉnh Sa Đéc
C. Quận Châu Thành, tỉnh Long Xuyên
D. Quận Lấp Vò, tỉnh Long Xuyên

Câu 108 : Thành phần gia đình Bác Tôn được xếp vào loại:
A. Tiểu nông
B. Trung nông
C. Phú nông
D. Điền chủ

Câu 109 : Bác Tôn học chữ nho với người thầy đầu tiên là:
A. Dương Bá Trạc
B. Võ Hoành
C. Nguyễn Thượng Khách
D. Trần Hữu Thường

Câu 110 : Nơi Bác Tôn học ngày xưa ở Sài Gòn, nay là:
A. Xí nghiệp liên hợp Ba Son
B. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng
C. Trường Đại học Tôn Đức Thắng
D. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Sài Gòn

Câu 111 : Bác Tôn sang nước Pháp vào năm:
A. 1912
B. 1914
C. 1916
D. 1919

Câu 112 : Bác Tôn kéo cờ đỏ trên chiến hạm:
A. Ô-đét-xa
B. Van-đéc Rút-xô
C. Frăn - xơ
D. Wa-téc-lô

Câu 113 : Bác Tôn bị đày ra Côn Đảo từ ngày:
A. 23/07/1929
B. 25/06/1930
C. 02/07/1930
D. 30/07/1930

Câu 114 : Nơi nào ở Côn Đảo đã làm nổi bật tính cách của Bác Tôn:
A. Banh 1
B. Hầm xay lúa
C. Sở lưới
D. Cầu tàu 914

Câu 115 : Bác Tôn cùng đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo về đến đất liền đúng vào dịp:
A. Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945
B. Nam Bộ kháng chiến ngày 23-9-1945
C. Kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga 07-11-1945
D. Cả ba đều sai

Câu 116 : Bác Tôn là đại biểu Quốc hội khóa I năm 1946 của khu vực:
A. Long Xuyên-Sa Đéc
B. Long An-Mỹ Tho
C. Sài Gòn-Chợ Lớn
D. Sài Gòn-Gia Định

Câu 117 : Chức vụ Bác Tôn giữ lâu nhất trong cuộc đời mình là:
A. Chủ tịch Nước
B. Chủ tịch Mặt trận
C. Chủ tịch Quốc hội
D. Chủ tịch Công đoàn

Câu 118 : Bác Tôn là người Việt Nam đầu tiên được nhận:
A. Huân chương Lê-nin
B. Huân chương Sao Vàng
C. Cả hai đều đúng
D. Cả hai đều sai

Câu 119 : Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCNVN vào ngày:
A. 30/04/1975
B. 02/07/1976
C. 02/09/1976
D. 30/04/1977

Câu 120 : Năm 1978, Bác Tôn được nhận huân chương Xukhe Bato. Đó là huân chương cao quý nhất của nước:
A. Ru- ma-ni
B. Bun- ga- ri
C. Mông Cổ
D. Ca- dắc- tăng

Câu 121 : Người kế nhiệm Bác Tôn giữ chức quyền Chủ tịch nước CHXHCNVN:
A. Hoàng Quốc Việt
B. Nguyễn Hữu Thọ
C. Trường Chinh
D. Huỳnh Tấn Phát

Câu 122 : Giải thưởng Tôn Đức Thắng bắt đầu từ năm nào?
A. 1998
B. 2000
C. 2001
D. 2003

Câu 123 : Bảo tàng Tôn Đức Thắng thành lập vào năm:
A. 1988
B. 1990
C. 1993
D. 1998

Câu 124 : Đền tưởng niệm Bác Tôn tại Mỹ Hòa Hưng được xây dựng vào năm:
A. 1988
B. 1993
C. 1998
D. 2003

Câu 125 : Cơ quan nào ra Quyết định công nhận khu lưu niệm Bác Tôn ở Mỹ Hòa Hưng là Di tích cấp quốc gia đặc biệt?
A. Bộ VH,TT&DL
B. Chính Phủ
C. Quốc hội
D. Ban Bí thư

Câu 126 : Ở TP Hồ Chí Minh có ngôi đình liên quan đến hoạt động của Bác Tôn? Đó là đình:
A. Bình Trị Đông
B. Bình Tiên
C. Bình Đông
D. Bình Tây===============================

Và đây là đáp án nhé.

[ Trắc Nghiệm ] 126 câu hỏi và đáp án Tư Tưởng Hồ Chí Minh & Chủ Tịch Tôn Đức Thắng 2013

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Trắc Nghiệm. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/08/trac-nghiem-126-cau-hoi-va-ap-tu-tuong.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, August 30, 2013 DMCA com Protection Status