• 2013-06-19 Quy Định Về Hội Thi Thiết Bị Dạy Nghề Tự Làm Cấp THÀNH PHỐ Năm 2013

2013-06-19 Quy Định Về Hội Thi Thiết Bị Dạy Nghề Tự Làm Cấp THÀNH PHỐ Năm 2013


Cái này là thông báo Tâm Gà thấy dán vào ngày thi lúc 19/06/2013 đó nhe. Còn thông báo quy định này thì có từ hồi 20/05/2013 lận rồi.
Xem thêm Lịch Thi thì tại đây nhé :
http://c10mt.blogspot.com/2013/06/2013-06-18-lich-thi-ban-01-tong-hop-cac.html


===================================

File văn bản , mà Tâm Gà có là đây nè :


SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 05  năm  2013
                       
QUY ĐỊNH
VỀ HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM
CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2013

          Căn cứ  văn bản số 1470/TCDN-CSVC ngày 11 tháng 09 năm 2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp Tỉnh, Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề ra Quy định về Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 và tham gia hội thi cấp toàn quốc như sau:
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THI:
          Cơ cấu tổ chức Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm Thành phố năm 2013 gồm:
          -    Ban Tổ chức Hội thi.
          -    Hội đồng thi.
          -    Các Ban Giám khảo.
1. Ban Tổ chức hội thi:
          Ban Tổ chức Hội thi (Ban Tổ chức) do Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quyết định thành lập; có nhiệm vụ:
          -    Lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch hội thi và quyết định các điều kiện tổ chức theo kế hoạch đã đề ra;
          -    Xây dựng Quy định hội thi;
          -    Thành lập các Ban Giám khảo;
          -    Quyết định về tiêu chí đánh giá, thang điểm và phương pháp chấm điểm thiết bị dạy nghề tự làm tham gia hội thi;
          -    Điều hành kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác theo quy định để thực hiện nhiệm vụ;
          -    Kết luận về kết quả Hội thi; chỉ đạo tổ chức tuyển chọn thiết bị dạy nghề tự làm và đề xuất Giám đốc Sở thành lập đội tuyển dự thi cấp quốc gia.
          Trưởng ban Tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên.


2.  Các Ban Giám khảo:
          Các Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập. Mỗi Ban có  một  Trưởng Ban và 02 thành viên.
          Nhiệm vụ của Trưởng Ban Giám khảo:
          -    Thống nhất tiêu chí, thang điểm đánh giá đến từng giám khảo trong Ban;
          -    Phân công các thành viên trong Ban phụ trách đánh giá thiết bị dạy nghề tự làm;
          -    Tổ chức trao đổi giữa các giám khảo khi kết quả đánh giá thiết bị dạy nghề tự làm của các giám khảo đối với một (01) thiết bị chênh lệch quá 0,5 điểm;
          -    Quyết định các trường hợp chưa có sự thống nhất (dù đã qua bàn bạc) giữa các giám khảo và chịu trách nhiệm về quyết định này;
          -    Kiểm tra và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả đánh giá; tập hợp kết quả đánh giá của giám khảo gửi cho Ban Tổ chức. 
          Nhiệm vụ của Giám khảo:
          -    Thảo luận thống nhất nội dung, tiêu chuẩn, thang điểm và phương pháp đánh giá thiết bị dự thi;
          -    Nhận và nghiên cứu trước hồ sơ tham gia dự thi do thư ký tổng hợp bàn giao;
          -    Sau khi nghe thuyết minh về thiết bị, giám khảo có thể đặt ra các câu hỏi để làm rõ những vấn đề quan tâm với yêu cầu ngắn gọn, không mang tính chất tư vấn để cải tiến;
          -    Đánh giá thiết bị dự thi theo tiêu chí và biểu điểm đã thống nhất. Gửi kết quả đánh thiết bị dạy nghề tự làm về Trưởng Ban Giám khảo. Không thông báo cho giáo viên kết quả điểm đánh giá.
3. Thư ký tổng hợp:
          Do Ban Tổ chức phân công. Thư ký tổng hợp có nhiệm vụ:
          -    Chuẩn bị tài liệu, biểu mẫu phục vụ Hội thi; theo dõi và tổng hợp kết quả hội thi;
          -    Chuẩn bị hồ sơ thiết bị dạy nghề tự làm giao cho các Ban Giám khảo theo phân công của Ban Tổ chức;
          -    Lập kế hoạch thi và lịch chấm thi cho từng thiết bị;
          -    Theo dõi tình hình chấm thi ở các Ban;
          -    Tập hợp các ý kiến, đề nghị của giáo viên, đơn vị tham gia hội thi, báo cáo Trưởng Ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định;   
          -    Tổng hợp kết quả Hội thi; tổng hợp danh sách thiết bị dạy nghề tự làm được Ban Giám khảo đề xuất tham gia Hội thi cấp toàn quốc báo cáo Ban Tổ chức Hội thi.
II. NỘI DUNG THAM DỰ HỘI THI THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM CẤP THÀNH PHỐ:
1. Đối tượng tham gia:
          -    Giảng viên, giáo viên đang giảng dạy tại trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề; trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học và các cơ sở khác có đăng ký dạy nghề (gọi chung là cơ sở dạy nghề). Trường hợp đặc biệt có thể có thiết bị tự làm của học sinh, sinh viên.
          -    Đối tượng tham gia có thể theo hình thức tác giả là cá nhân hoặc nhóm cá nhân.
2. Thiết bị tham gia hội thi:
          -    Thiết bị dự thi bao gồm: dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình dạy nghề.
          -    Không vi phạm bản quyền tác giả và sở hữu công nghiệp
          -    Thiết bị dự thi cấp Thành phố là những thiết bị đoạt giải tại hội thi cấp cơ sở, được các cơ sở dạy nghề lựa chọn tham gia. Thiết bị đã đoạt giải tại Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp Thành phố và cấp toàn quốc không được tham gia thi.
          -    Mỗi thiết bị dự thi phải có bản thuyết minh và hướng dẫn sử dụng.
          -    Trong thời gian diễn ra hội thi, các thiết bị không được bổ sung, thay đổi, sửa chữa hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban Tổ chức hội thi sắp xếp.
          -    Đơn vị phải bố trí người giới thiệu, vận hành thiết bị trong quá trình hội thi.
3. Nhóm nghề dự thi:
          Các thiết bị dự thi thuộc nhóm nghề mã cấp 2 theo Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 4/6/2010 của Bộ trưởng bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tập trung các nhóm nghề chủ yếu sau:
          -    Kinh doanh và quản lý;            -    Máy tính và công nghệ thông tin;
            -    Công nghệ kỹ thuật;                  -    Sản xuất và chế biến;
          -    Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; -    Khách sạn, du lịch, thể thao
          -    Dịch vụ vận tải;                             và dịch vụ cá nhân.
          Ngoài ra, với nhóm nghề khác, thiết bị phải thể hiện tính đặc trưng.
4. Số lượng thiết bị dự thi của mỗi đơn vị:
          Căn cứ số lượng giáo viên cơ hữu hiện có, Cơ sở dạy nghề chọn thiết bị dự thi theo tỷ lệ sau:  
    *  Dưới 10 giáo viên:  01 thiết bị;
    *  Từ 10 đến 30 giáo viên:  02 thiết bị;
    *  Từ 31 đến 50 giáo viên:  03 thiết bị ;
    *  Trên 50 giáo viên:  04 thiết bị.
5. Trách nhiệm của giáo viên (tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả) khi tham gia hội thi:           
          -    Giáo viên có trách nhiệm thực hiện đúng lịch thi tại địa điểm quy định. Các trường hợp đến muộn sẽ không được dự thi. Nếu vì lý do bất khả kháng, Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ có quyết định cho từng trường hợp cụ thể. Giáo viên phải tham dự đầy đủ các sinh hoạt có liên quan theo thông báo của Ban Tổ chức Hội thi.
          -    Giáo viên phải hoàn thành phần thuyết trình tóm tắt về thiết bị dạy nghề tự làm hoặc thiết bị là phần mềm và trả lời các câu hỏi của giám khảo. Việc xác định thời gian thi từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc do các Ban Giám khảo quyết định.
          -    Số thứ tự thi của thiết bị dự thi được xác định theo quy định của Ban Tổ chức. Số báo danh cũng là số thứ tự thi, được sử dụng trong toàn bộ đợt thi. Lịch thi của thiết bị ở các Ban được Ban Tổ chức niêm yết tại địa điểm thi và thông tin lên trang web của Sở: www.slđtbxh.hochiminhcity.gov.vn
          -    Giáo viên dự Hội thi với tinh thần thái độ đúng mực của Nhà giáo; mang biển tên do Ban Tổ chức phát; trang phục chỉnh tề.
          -    Giáo viên phải tự chuẩn bị các phương tiện, thiết bị phục vụ cho buổi thuyết minh sản phẩm tự làm.
6. Đánh giá và cho điểm:
          -   Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả thuyết trình tóm tắt về thiết bị: Mục đích thiết kế, tên gọi, mô tả đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng, đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng, vận hành thử, khái quát hướng dẫn sử dụng (thời gian tối đa: 10 phút).
          -    Ban giám khảo đặt câu hỏi và tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả trả lời  (thời gian tối đa: 15 phút).
          -    Ban giám khảo đánh giá, cho điểm thiết bị dự thi theo tiêu chí đánh giá của Tổng cục Dạy nghề và Quy định Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm của Ban Tổ chức Hội thi.
          -    Điểm tối đa là 100 điểm. Điểm đánh giá 01 thiết bị là trung bình cộng các điểm đánh giá của giám khảo trong Ban đối với thiết bị đó lấy tròn đến 1 chữ số thập phân.
III. KHEN THƯỞNG:
          Thiết bị dự thi có số điểm ≥ 85 điểm sẽ được xem xét khen thưởng. Ban Tổ chức dự kiến cơ cấu giải thưởng gồm:
          -  Giải cá nhân:  3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích hoặc 4 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích hoặc 2 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích.
          *    Giải nhất cá nhân phải đạt ≥ 95 điểm;
          *    Giải nhì cá nhân phải đạt   ≥ 90 điểm.
          -   Giải tập thể:   2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba.
          Giải sẽ tính theo số điểm tính từ cao đến thấp. Trường hợp 02 thiết bị có cùng số điểm hoặc chênh lệch không quá 0,5 điểm thì BTC xem xét để tính đồng hạng. Các giải sẽ nhận giấy khen Giám đốc Sở Lao động – TBXH.
        Giáo viên có thiết bị từ 75 điểm trở lên, không được giải sẽ được Sở Lao động – TBXH cấp giấy Chứng nhận "Tham gia Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013".
IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC:
          -    Phù hiệu trong hội thi:
v Ban Tổ chức :     màu trắng
v Giám khảo          :         màu xanh lục
v Giáo viên dự thi:          màu hồng
          -    Giáo viên dự thi không tặng hoa, quà cho giám khảo trong các buổi thi.
          -    Trong quá trình thi, nếu có giáo viên dự thi vi phạm các quy định Hội thi, Trưởng Ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức xem xét giải quyết. Những giáo viên này có thể sẽ không được xét giải trong Hội thi.


TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH
Huỳnh Thanh Khiết
2013-06-19 Quy Định Về Hội Thi Thiết Bị Dạy Nghề Tự Làm Cấp THÀNH PHỐ Năm 2013

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/06/2013-06-19-quy-inh-ve-hoi-thi-thiet-bi.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, June 19, 2013 DMCA com Protection Status