• Khung Sườn các câu hỏi Ôn Thi Tốt Nghiệp Chính Trị 2013

Khung Sườn các câu hỏi Ôn Thi Tốt Nghiệp Chính Trị 2013

KHUNG SƯỜN CÁC CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ

Câu 01 : Anh ( chị ) hãy trình bày nguyên lý của mối liên hệ phổ biến. Từ ý nghĩa của nguyên lý này, anh (chị) hãy nêu ví dụ về một vấn đề nào đó trong thực tiễn hay thực tế xã hội đang quan tâm và trình bày nhận định của mình về vấn đề đó ?

Câu 02 : Anh (chị) hãy giải thích : Trong khi nói về vai trò của thực tiễn Lenin viết : “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn phải là thứ nhất, cơ bản của lý luận nhận thức.” (Lenin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ Matxcova, t.18, tr.67). Phân tích và rút ra ý nghĩa sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội hiện nay ?

Câu 03 : Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất ? Sự vận dụng của Đảng ta trong đường lối đổi mới ?

Câu 04 : Trình bày tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội và những cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam ?

Câu 05 : Tại sao nói quy luật giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của Chủ Nghĩa Tư Bản ?

Câu 06 : Anh (chị) hãy làm rõ tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ đối ngoại. Nêu các nguyên tắc của công tác đối ngoại của Đảng. Theo anh (chị) nguyên tắc nào là quan trọng nhất ? Vì sao ?

Câu 07 : Anh (chị) hiểu như thế nào về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ?

Câu 08 : Phân tích vì sao quá trình đổi mới ở nước ta phải lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm ?

Câu 09 : Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Câu 10 : Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Anh (chị) tâm đắc nội dung nào nhất ? Vì sao ? Liên hệ bản thân anh,chị về việc học tập và làm theo nội dung tâm đắc đó như thế nào ?

Câu 11 : Chứng minh rằng : Giai cấp công nhân Việt Nam tuy ra đời muộn nhưng đã sớm nắm được ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu 12 : Phân tích nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ? Trong những nguồn gốc đó , theo anh (chị) nguồn gốc nào có tính bước ngoặt trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

================


KHUNG SƯỜN MẪUThế là xong rồi nhé , đã up đáp án từ cô Mi đưa cho Tâm Gà lên mạng. Phần còn lại là các bạn tự in ra để mang vào chép nhé. Chép lang mang , thì cô khỏi chấm luôn đó. Vì lạc đề ...

Tham khảo thêm link này nhé : http://c10mt.blogspot.com/2013/07/dap-chinh-tri-thi-tot-nghiep-tamga-bien.html
Hoặc link này : http://c10mt.blogspot.com/2013/06/ap-chi-tiet-chinh-tri-tot-nghiep-2013.htmlKhung Sườn các câu hỏi Ôn Thi Tốt Nghiệp Chính Trị 2013

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Chính TrịTaiLieu. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/05/ap-on-thi-tot-nghiep-chinh-tri-2013.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 1, 2013 DMCA com Protection Status