• 2013-04-15 [Số 78/ TB-ĐTN] Tham Gia Cuộc Thi Viết Về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần X

2013-04-15 [Số 78/ TB-ĐTN] Tham Gia Cuộc Thi Viết Về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần XCó cập nhật Thể Lệ và Bảng Câu Hỏi ...
       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
                TP. HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH SỞ LAO ĐỘNG         
       THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   
                 Số:  78   / TB-ĐTN                          TP.Hồ Chí Minh, ngày15tháng 04 năm 2013

THÔNG BÁO
Về việc tham gia cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X

                                                                
                
Căn cứ thông báo số 178/TB-ĐTN ngày 11/4/2013 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Ban Thường vụ Đoàn Sở thông tin đến các cơ sở Đoàn về việc tham gia cuộc thi như sau:

1. Đối tượng dự thi:
- Tập thể tất cả các chi đoàn (mỗi chi đoàn làm 01 bài dự thi tập thể).

2. Thời gian thi: từ nay đến ngày 5/6/2013.

3. Hình thức thi: tập thể chi đoàn thực hiện cả 2 phần sau:

-   Phần 1: Trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, đề án và những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

-   Phần 2: Trả lời 2 câu tự luận nhằm đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong giai đoạn hiện nay.

            * Lưu ý: Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi thực hiện cả hai phần trắc nghiệm và tự luận. Đối với phần thi trắc nghiệm, các chi đoàn in câu hỏi trong file đính kèm theo thông báo và đánh dấu (hoặc khoanh tròn vào) vào câu trả lời đúng. Đối với phần thi tự luận, các chi đoàn phải thực hiện cả 2 câu hỏi tự luận.

4. Thể lệ chi tiết, câu hỏi cuộc thi; cơ cấu giải thưởng: (đính kèm theo thông báo và được chuyển qua địa chỉ mail của các cơ sở, website Đoàn Sở)


5. Địa điểm tiếp nhận bài dự thi:
- Các cơ sở Đoàn nộp bài dự thi về Văn phòng Đoàn Sở cho đồng chí Nguyễn Kim Cương – UV.BCH, chuyên trách Đoàn Sở.
- Ban Thường vụ Đoàn Sở tổng hợp và nộp tất cả bài dự thi của đơn vị về cho Ban Tuyên giáo Thành Đoàn Tp. Hồ Chí Minh.
* Lưu ý: khi nộp bài dự thi, đề nghị các đơn vị gửi kèm các thông tin sau: tên chi Đoàn, tên và số điện thoại liện hệ của người đại diện tập thể chi đoàn, địa chỉ cụ thể.

6. Phân công thực hiện:
- Cấp Sở: phụ trách theo dõi, đôn đốc việc tham gia cuộc thi của các cơ sở, tuyên truyền, phổ biến cuộc thi và làm đầu mối nhận bài thi viết của cơ sở để tổng hợp, chuyển cho Ban Tuyên giáo Thành Đoàn trước ngày 10/06/2013.


- Cơ sở Đoàn: thông tin, phổ biến nội dung và tích cực tham gia tốt cuộc thi.

Trên đây là thông báo về việc tham gia cuộc thi viết Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần X, Ban Thường vụ Đoàn Sở đề nghị các cơ sở Đoàn tham gia tốt cuộc thi.

                
Nơi nhận :
- Cơ sở Đoàn;
- Lưu Vp Đoàn.
           TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN SỞ
                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


        (Đã ký)
                         Nguyễn Hoàng Hiếu


 =========================================


 THỂ LỆ CUỘC THI
Viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
 

Căn cứ Kế hoạch số 40-KH/TWĐTN ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc thi viết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Tổ chức ban hành thể lệ cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
- Tập thể tất cả các chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong toàn đoàn.
- Mỗi chi đoàn làm 01 bài dự thi tập thể.
          II. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
a/ Giải tập thể dành cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả cuộc thi và có nhiều bài dự thi có chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:
          - 01 giải nhất, trị giá:                                    7.000.000đ
          - 02 giải nhì, trị giá mỗi giải:                        5.000.000đ
          - 05 giải ba, trị giá mỗi giải:                         3.000.000đ
- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:   2.000.000đ
b/ Giải dành cho các chi đoàn có bài dự thi chất lượng: Gồm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng:
          - 01 giải đặc biệt, trị giá:                             10.000.000đ  
          - 02 giải nhất, trị giá mỗi giải:                       7.000.000đ
          - 03 giải nhì, trị giá mỗi giải:                         5.000.000đ
- 10 giải ba, trị giá mỗi giải:                          2.000.000đ
- Một số giải khuyến khích, trị giá mỗi giải:    1.000.000đ
          III. THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI
1. Thời hạn:
-         Phát động cuộc thi: ngày 26/3/2013.
-         Thời hạn thu bài dự thi của các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc gửi về Trung ương Đoàn: ngày 15/6/2013.
2. Nơi nhận bài dự thi:
- Bài dự thi của các chi đoàn của từng địa phương: Gửi về cơ quan các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Sau đó, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổng hợp bài dự thi, xây dựng báo cáo, gửi toàn bộ bài dự thi về Trung ương Đoàn qua Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
IV. YÊU CẦU VỀ BÀI DỰ THI
- Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy rõ ràng, ghi rõ ở trang đầu các thông tin của chi đoàn: Tên chi đoàn, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người đại diện, số lượng đoàn viên trong chi đoàn, số lượng đoàn viên tham gia làm bài dự thi; có danh sách các đoàn viên trong chi đoàn tham gia làm bài dự thi kèm theo chữ ký của các đoàn viên.
          - Đối với phần thi trắc nghiệm (từ câu 01 đến câu 15): Các chi đoàn chép lại câu hỏi và các phương án trả lời (hoặc lấy từ website của Đoàn thanh niên: doanthanhnien.vn; hoặc bản photo của Đoàn cấp trên gửi đến các chi đoàn), sau đó khoanh tròn vào đáp án đúng (mỗi câu hỏi chỉ có 01 đáp án đúng), không gạch xóa, tô đậm lên các đáp án.
- Đối với phần thi tự luận (từ câu 16 đến câu 17): Các chi đoàn trả lời đúng trọng tâm, tránh dài dòng. Có thể viết tay hoặc đánh máy, không giới hạn số lượng từ. Khuyến khích việc sử dụng ảnh để minh họa cho bài dự thi.
- Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
          - Ban tổ chức không trả lại bài đã tham gia dự thi.
Ban tổ chức cuộc thi cung cấp những thông tin cần thiết về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X qua các tài liệu tuyên truyền: Sách Hỏi – Đáp về Nghị quyết Đại hội; đĩa phim tuyên truyền Nghị quyết Đại hội và tài liệu 07 chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đến các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và được đăng tải trên Website Đoàn thanh niên: http://www.doanthanhnien.vn và một số phương tiện thông tin khác.
* Toàn bộ thể lệ cuộc thi và câu hỏi được đăng tải trên Website Đoàn thanh niên (http://www.doanthanhnien.vn); Báo Tiền Phong online (http://www.tienphong.vn).

                                                      BAN TỔ CHỨC CUỘC THI


BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
THI VIẾT VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Câu 1:
          Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017 là:
a. Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.
b. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
c. Phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
d. Đáp án a, b và c.
e. Đáp án a và c.

Câu 2:
Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là:
a. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
b. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
c. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
d. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 3:
          Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn là:
a. Thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng.  
b. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên.
c. Giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng, qua điển hình tiên tiến, khuyến khích ý thức tự rèn luyện của thanh niên gắn với tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn.
          d. Đáp án a và b.
e. Đáp án a, b và c.

Câu 4:
          Việc thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X  được hiểu như thế nào?
a. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
b. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ chức và sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.
c. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.
d. Tất cả đáp án trên.

Câu 5:
Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là:
a. “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” vàĐồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
b. “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” vàĐồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
c. “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
d. “5 xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.

Câu 6:
Những nội dung, giải pháp cơ bản của phong trào xung kích nhiệm kỳ Đại hội X 2012 - 2017 có gì khác so với nhiệm kỳ Đại hội IX 2007 - 2012:
          a. Đưa nội dung “Xung kích thực hiện cải cách hành chính” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” nhiệm kỳ 2012 – 2017.
          b. Đưa nội dung “Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế” nhiệm kỳ 2012 – 2017.
          c. Bổ sung 02 nội dung “Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ” và “Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
d. Đáp án a và c.
e. Đáp án a, b và c.

Câu 7:
          Nội dung, giải pháp cơ bản nào của phong trào đồng hành nhiệm kỳ 2012 – 2017?
          a. Đồng hành với thanh niên trong học tập.
          b. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.
c. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần.
          d. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội.
            e. Tất cả đáp án trên.

Câu 8:
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tư vấn, hướng nghiệp cho bao nhiêu thanh niên, học sinh?
a. 7 triệu thanh niên, học sinh.
b. 8 triệu thanh niên, học sinh.
c. 9 triệu thanh niên, học sinh.
d. 10 triệu thanh niên, học sinh.
e. 11 triệu thanh niên, học sinh.

Câu 9:
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bao nhiêu thanh niên?
a. 800 nghìn thanh niên.
b. 1 triệu thanh niên.
c. 1,2 triệu thanh niên.
d. 1,4 triệu thanh niên.
e. 1,5 triệu thanh niên.
Câu 10:
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp bao nhiêu điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn?
a. 500 điểm.
b. 1000 điểm.
c. 1500 điểm.
d. 2000 điểm.
e. 2500 điểm.

Câu 11:
Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng  tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ 2012 – 2017?
a. Nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở.
b. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
c. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
d. Đáp án a, b và c.
e. Đáp án a và b.

Câu 12:
          Để nâng cao chất lượng đoàn viên, cần thực hiện tốt các nội dung nào?
          a. Đoàn viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi.
b. Các cấp bộ đoàn, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
c. Triển khai có hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên” theo hướng sát đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. Tập trung xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.
d. Đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới để vượt chỉ tiêu đề ra.
e. Đáp án a, b, c.

Câu 13:
Để tăng cường, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp nào?
          a. Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội. Tiếp tục thành lập các tổ chức Hội thanh niên theo ngành nghề, sở thích.
          b. Tăng cường tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
c. Thành lập tổ chức Đoàn, Hội với mô hình phù hợp trong thanh niên công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, thanh niên lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên đi học tập, công tác, lao động ở nước ngoài; tập hợp thanh niên qua mạng internet.
d. Xây dựng đội ngũ cốt cán trong thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. Phát triển và tăng cường kết nối các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tự phát theo ngành nghề, sở thích, góp phần định hướng cho thanh niên trong tình hình mới.
          e. Tất cả đáp án trên.

Câu 14:
Điều lệ Đoàn khóa X quy định độ tuổi kết nạp đoàn viên ?
          a. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30.
          b. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30.
          c. Thanh niên Việt Nam tuổi từ đủ 16 đến 30.
          d. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 35.
          e. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35.

Câu 15:
          Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm bổ sung, sửa đổi nào dưới đây?
a. Bổ sung quy định “đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.
b. Bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn và Đại hội Đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp”.
c. Bổ sung quy định: Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần”.
d. Đáp án a, b.
e. Đáp án a, b và c.


 =====================


BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN
THI VIẾT VỀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X
NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Câu 16:
Bạn hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X? Khẩu hiệu của Đại hội thôi thúc đoàn viên trong chi đoàn suy nghĩ và hành động như thế nào để cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Câu 17:
Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên thanh niên, các chi đoàn hãy đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn nói chung; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nói riêng?


2013-04-15 [Số 78/ TB-ĐTN] Tham Gia Cuộc Thi Viết Về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn Toàn Quốc Lần X

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục VanBanVanBan2013. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/04/2013-04-15-so-78-tb-tn-tham-gia-cuoc.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Monday, April 15, 2013 DMCA com Protection Status