• [ May và Thiết Bị Thời Trang ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

[ May và Thiết Bị Thời Trang ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03
Hôm vừa rồi link bị die hàng loạt. Nên giờ , Tâm Gà sẽ tranh thủ up lại cho những bạn nào cần nhé. Gồm có 50 bộ đề thi Lý Thuyết và 50 bộ đề thi Thực Hành Nghề. Các bạn có thể xem online nhé.
Đây là file 100 bộ đề thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề
Ngành : May và Thiết Bị Thời Trang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2011

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG  KHÓA 2
NGHỀ MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG

            Theo sự chỉ đạo của Tổng cục Dạy nghề về việc xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang khóa 2 (2008 - 2011). Nhóm chuyên gia gồm 10 giáo viên và các giáo viên của 8 trường Cao đẳng nghề đã tiến hành xây dựng, chỉnh sửa và hoàn thiện bộ đề thi cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang khóa 2 (2008 - 2011), sau khi đã được tổ chức, biên soạn, thẩm định và chỉnh sửa, ban đề thi hướng dẫn các trường dạy nghề có đào tạo trình độ cao đẳng nghề sử dụng ngân hàng đề thi tốt nghiệp như sau:
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Số lượng và mã đề thi
            - 50 đề thi lý thuyết có ký hiệu mã MVTKTT-LT X (X= 01÷50);
            - 50 đáp án chấm đề thi lý thuyết có ký hiệu mã DA MVTKTT-LT X (X= 01÷50);
            - 50 đề thi thực hành có ký hiệu mã MVTKTT-TH X (X= 01 ÷ 50);
            Yêu cầu các trường không được tự ý thay đổi mã đề thi, đáp án.
2. Mẫu định dạng
            Đề thi lý thuyết và đề thi thực hành theo mẫu định dạng của công văn số  823/TCDN và mẫu định dạng của đề thi tay nghề quốc gia năm 2011.
3. Nội dung và cấu trúc của đề thi
- Cấu trúc:
  -  Mỗi đề thi lý thuyết và thực hành nghề gồm 2 phần:
+ Phần bắt buộc (70%) và phần tự chọn(30%)
- Nội dung: Nội dung đề thi tốt nghiệp phần bắt buộc (70%) nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và nội dung tự chọn (30%) đáp ứng được yêu cầu đánh giá, phân loại trình độ kiến thức, kỹ năng của người học nghề đã tích luỹ được trong quá trình học tập và rèn luyện.

+ Nội dung bắt buộc (70%) bao gồm kiến thức các môđun, môn học nằm trong chương trình khung bắt buộc đã được xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm;
+ Nội dung tự chọn (30%) bao gồm kiến thức các môđun, môn học nằm trong chương trình khung tự chọn, các trường căn cứ vào chương trình đào tạo tự chọn của mình tổ chức biên soạn bổ sung câu hỏi, bài tập vào đề thi, đáp án và biểu điểm để thành đề thi hoàn chỉnh;
    - Mỗi đề thi thực hành nghề gồm 2 phần:
 +  Nội dung bắt buộc (70%) bao gồm kiến thức, kỹ năng các môđun, môn học nằm trong chương trình khung bắt buộc đã được ban biên soạn xây dựng hoàn chỉnh, yêu cầu các trường không được sửa lại nội dung đề thi, đáp án, biểu điểm;
 + Nội dung tự chọn (30%) bao gồm kiến thức, kỹ năng các môđun, môn học nằm trong chương trình tự chọn các trường tự xây dựng cho phù hợp với chương trình đào tạo của trường và biên soạn thành đề thi thực hành hoàn chỉnh.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BIÊN SOẠN PHẦN TỰ CHỌN BỘ ĐỀ THI LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Số lượng câu hỏi: Mỗi đề thi có 5 câu hỏi.
2. Thang điểm:  10 điểm, trong đó: phần bắt buộc: 7 điểm;  phần tự chọn: 3 điểm.
3. Thời gian làm bài quy định với mỗi đề thi là 180 phút, trong đó nội dung bắt buộc: 135 phút; nội dung tự chọn: 45 phút.
4. Nội dung, cấu trúc của đề thi gồm 2 phần như sau:
            + Phần bắt buộc bao gồm từ 03 đến 04 câu thuộc môđun, môn học chuyên ngành, nằm trong chương trình khung bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;
            + Phần tự chọn bao gồm từ 01 đến 02 câu nội dung các trường tự biên soạn theo chương trình đào tạo tự chọn trình độ Cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang của trường xây dựng và ban hành;
5. Biên soạn phần tự chọn:
        + Sau khi bốc thăm bộ ngân hàng đề thi do Tổng cục dạy nghề ban hành, các trường căn cứ vào đề thi và biên soạn phần tự chọn. Đối với những đề có 4 câu nội dung bắt buộc thì biên soạn thêm 01 câu tự chọn mỗi câu 3 điểm, còn đối với những đề có 3 câu nội dung bắt buộc thì biên soạn thêm 02 câu tự chọn mỗi câu 1,5 điểm , nội dung nằm trong các mô đun, môn học tự chọn. Các trường tổ chức biên soạn câu hỏiđáp án cho phần tự chọn thành bộ đề thi hoàn chỉnh, đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Nội dung của các câu hỏi phần tự chọn phải bao phủ được toàn bộ nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo tự chọn trình độ cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang do trường đã xây dựng và ban hành;
            + Thời gian làm bài cho phần tự chọn là 45 phút.
6. Tổ chức, chuẩn bị đề thi:
 Theo quy định của Tổng cục dạy nghề đề thi lý thuyết nghề sẽ được bốc thăm trước thời gian thi 1 ngày và được bảo mật đến giờ thi. Các trường sau khi bốc đề sẽ khẩn trương biên soạn nội dung môđun, môn học tự chọn (30%) để biên tập thành đề thi hoàn chỉnh.
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ ĐỀ THI THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN NGHỀ
1. Nội dung và cấu trúc của đề thi: Mỗi đề thi gồm phần bắt buộc (70%): Nằm trong chương trình khung trình độ cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc các môđun, môn học chuyên ngành, thể hiện đầy đủ các kỹ năng của nghề;
+ Nội dung của phần tự chọn (30%) phải bao phủ được toàn bộ kỹ năng nghề năm trong chương trình đào tạo tự chọn trình độ cao đẳng nghề May - Thiết kế thời trang do trường đã xây dựng và ban hành.
2. Thang điểm:  100 điểm sau khi chấm sẽ quy về thang điểm 10 (trong đó nội dung của phần bắt buộc là 70% số điểm và nội dung của phần tự chọn là 30% số điểm).
3. Thời gian làm bài tối đa:  8 giờ (đối với phần thi bắt buộc), phần tự chọn các trường tự ra đề nhưng thời gian làm bài phải đảm bảo tỉ lệ 30% với thời gian và thang điểm của phần thi bắt buộc. 
4. Tổ chức, chuẩn bị đề thi: 
- Theo quy định của Tổng cục dạy nghề đề thi thực hành sẽ được bốc trước thời gian thi 3 ngày, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết (trang thiết bị, vật tư...) để phục vụ cho quá trình thi.

Chuyên gia trưởngNguyễn Trung Kiên=================================CHUYÊN GIA RA ĐỀ
MAY VÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG

STT
HỌ VÀ TÊN
GHI CHÚ
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC
KÝ TÊN
1
Nguyễn Trung Kiên
Chuyên gia trưởng
Trường CĐ nghề KT-KT Vinatex

2
Lương Văn Tiệp
Chuyên gia
Trường CĐ nghề KT-KT Vinatex

3
Nguyễn Thị Tuệ Minh
Chuyên gia
Trường CĐ nghề KT-KT Vinatex

4
Lại Nguyệt Anh
Chuyên gia
Trường CĐ nghề KT-KT Vinatex

5
Trần Thụy Liên
Chuyên gia
Trường CĐ CN Nam Định

6
Nguyễn Thị Hoa
Chuyên gia
Trường CĐ nghề Đồng Nai

7
Dương Thị Hương Lan
Chuyên gia
Trường CĐ nghề Bắc Nam

8
Hà Ngọc Dung
Chuyên gia
Trường CĐ nghề Bắc Nam

9
Nguyễn Ngọc Châu
Chuyên gia
Trường CĐ KT CN TP.Hồ Chí Minh

10
Nguyễn Thị Ngân
Chuyên gia
Trường CĐ nghề số 8 BQP

11
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Chuyên gia
Trường CĐ nghề Đà Nẵng


                                                                  Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2011
------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire, Kleii,Box phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên Mediafire,Kleii
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload


============================

[ May và Thiết Bị Thời Trang ] 100 Bộ Đề Thi Tốt Nghiệp Cao Đẳng Nghề Khóa 03

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Cao Đẳng Nghề Khóa 3Đề Thi Tốt Nghiệp. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/100-bo-e-thi-tot-nghiep-cao-ang-nghe_7894.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Tuesday, January 8, 2013 DMCA com Protection Status