Chính TrịTài liệu , môn này Tâm Gà chỉ có nhiêu đây thôi. Các bạn xem nhé.

---------------------------------

ĐÁP ÁN 22 CÂU HỎI 
CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH


- Câu 1 : Trình bày điều kiện lịch sử - xã hội tác động đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Câu 2 : Trình bày những phẩm chất cá nhân ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

- Câu 3 : Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? Hoạt động và nội dung tư tưởng chủ yếu trong mỗi giai đoạn ?

- Câu 4 : Trình bày hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh ?

- Câu 5: Phân tích khái niệm và ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ? Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Câu 6: Phân tích nguồn gốc lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Câu 7: Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về dân tộc và độc lập dân tộc.

- Câu 8 : Phân tích luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa cần cần được tiến hành chủ động, Sáng tạo và có khả năng dành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc ?

- Câu 9: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ? Ý nghĩa thực tiễn ?

- Câu 10: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam ? Ý nghĩa thực tiễn.

- Câu 11: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam ? Ý nghĩa thực tiễn.

- Câu 12: Trình bày những quan điểm của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc. Liên hệ vận dụng trong giai đoạn cách mạng hiện nay?

- Câu 13: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất vững mạnh? Đảng Cộng Sản Việt Nam vận dụng những quan điểm đó vào dựng mặt trận tổ quốc hiện nay như thế nào ?

- Câu 14: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh về nhà nước của dân do dân vì dân? Ý nghĩa thực tiễn?

- Câu 15: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân với tính dân tộc của nhà nước ?

- Câu 16: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền? Ý nghĩa?

- Câu 17: Vì sao Hồ Chí Minh đặt vấn đề cách mạng trước hết phải có Đảng lãnh đạo? suy nghĩ của bản thân về vấn đề này ?

- Câu 18: Phân tích luận điểm Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân đồng thời là Đảng của dân tộc VN.

- Câu 19: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

- Câu 20: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng? ý nghĩa thực tiễn?

- Câu 21: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo đức cách mạng? Liên hệ quá trình rèn luyện tu dưỡng bản thân?

- Câu 22 : Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên tác xây dựng đạo đức cách mạng? Liên hệ bản thân.


Link tại đây : http://c10mt.blogspot.com/2011/01/ap-22-cau-hoi-chinh-tri-tu-tuong-ho-chi.html


---------------------------------

ĐÁP ÁN THI KẾT THÚC MÔN
CHÍNH TRỊ - TÂM GÀ BIÊN SOẠN


- Câu 1 : Trình bày quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh ?
- Câu 2 : Trình bày mối liên hệ giữa nhận thức và thực tiển.
- Câu 3 : Tại sao nói quá độ lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam là tất yếu ?
- Câu 4 : Chứng minh rằng Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặc của lịch sử ?
- Câu 5 : Tại sao nói phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm ?
- Câu 6 : Chứng minh tính tất yếu của sự ra đời Đảng Cộng Sản Việt Nam ?
---------------------------------

Ngoài ra , Tâm Gà xin tặng thêm cho các bạn một cuốn sách này đây. Đang bán đấy nhé , mình đã tìm được file pdf rồi , tha hồ mà đọc xem nhé. Dài tới 136 trang lận đó.Chủ Biên : PGS , TS. Mạch Quang Thắng
Tập thể tác giả :
- Chương I : PGS. Lê Mậu Hãn
- Chương II : TS. Vũ Quang Hiển
- Chương III : TS. Phạm Ngọc Anh
- Chương IV : PGS,TS. Ngô Đăng Tri
- Chương V : PGS,TS. Mạch Quang Thắng
- Chương VI : PGS,TS. Bùi Đình Phong
- Chương VII : PGS,TS. Mạch Quang Thắng
- Chương tham khảo : TS. Ngô Văn Thạo
Cộng Tác Viên : Vũ Thanh Bình

**** Tâm Gà liệt kê ra cụ thể từng chương cho anh em tham khảo nè
- Chương I : Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển,đối tượng, nhiệm vụ và ý nghĩa học tập tư tưởng Hồ Chí Minh

- Chương II : Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

- Chương III : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Chương IV : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạng thời đại.

- Chương V : Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam, về xây dựng Nhà Nước của dân, do dân, vì dân

- Chương VI : Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, nhân văn, văn hóa.

- Chương VII : Một số vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới.

- Chương tham khảo : Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.Chính Trị

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMChính TrịHocKy1. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/12/chinh-tri.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Saturday, December 1, 2012 DMCA com Protection Status