Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ]

Môn học Lập Trình Căn Bản 3 gọi tắt là C++ là một trong những môn học khá là khó. Và hầu như nếu bạn không nắm được căn bản, thì những vấn đề về lập trình tiếp theo, chắc chắn bạn sẽ không thể nào làm được. Vì đây, là bước để bạn hoàn thiện kỹ năng viết phần mềm của chính mình. Tâm Gà nghĩ bạn nên tập trung cao độ về vấn đề của môn C++ căn bản này đã nhé. Khi bạn làm được thành công tất cả các bài tập bên dưới đây, thì chắc chắn bạn sẽ làm tốt các môn học chuyên về Lập Trình khác nữa. Chúc cho bạn học tập vui vẻ với môn học căng thẳng đầu óc này nhé !!!

Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ]
Đây là bài giải từ Lớp Trưởng và Lớp Phó. Đã có thêm một số câu mà thầy Thi không kèm theo. Do chưa có thời gian chỉnh lại cho nó đẹp , nên mọi người cứ xem và tùy chỉnh lại theo ý mình nhe. Tâm Gà đánh hơi xấu tí , thông cảm nhe.
Đề biên soạn thêm :
- Nhập Mảng và Xuất Mảng vừa nhập
- Dịch trái mảng một phần tử theo cơ chế vòng tròn
- Dịch phải mảng một phần tử theo cơ chế vòng tròn
- Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần
- Đảo ngược mảng ( vd : 123456 -> 654321 )
- Tìm phần tử Max trong mảng
- Xuất số hoàn thiện
- Kiểm tra mảng có tính đối xứng hay không ?
- Xóa một phần tử của mảng tại vị trí k
- Tìm giá trị x trong mảng
- Chèn một phần tử của mảng tại vị trí k

P/S : đang làm tiếp mấy bài còn lại , quá dài và quá phê. Sắp sửa bị điên vì phải suy nghĩ nhiều

Tổng hợp 72 bài tập Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ]


Câu 1 : Viết chương trình nhập vào hai số a và b. Tìm max của hai số rồi in kết quả lên màn hình.

Câu 2 : Viết chương trình nhập a , b ,c. Tìm max của ba số rồi in kết quả lên màn hình.

Câu 3 : Viết chương trình nhập bán kính r của hình tròn, tính chu vi và diện tích.

Câu 4 : Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b. Nếu a lớn hơn b thì hoán đổi giá trị a và b. Ngược lại không hoán đổi. In ra giá trị a và b

Câu 5 : Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến n

Câu 6 : Viết chương trình nhập vào điểm của một học sinh. In ra xếp loại học tập của học sinh đó. Cách xếp loại : Nếu điểm >=9 , Xuất sắc. Nếu điểm từ 8 đến 9, Giỏi. Nếu điểm từ 7 đến 8, Khá. Nếu điểm từ 6 đến 7 , TB khá. Nếu điểm từ 5 đến 6, Trung Bình. Còn lại là Yếu

Câu 7 : Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các giá trị chẵn từ 0 đến n

Câu 8 : Giải phương trình bậc nhất ax + b =0

Câu 9 : Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0

Câu 10 : Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong một chuỗi nhập bất kỳ

Câu 11 : In ra năm Âm Lịch tương ứng với năm nhập vào

Câu 12 : Hãy nhập tên của bạn. Và xuất ra màn hình Chào + tên của bạn

Câu 13 : Hãy nhập vào một số bất kỳ , cho biết số đó thuộc hàng trăm , hàng chục, hay hàng đơn vị

Câu 14 : Nhập số chiều cao để in ra một hình tam giác bất kỳ.

Câu 15 : Viết chương trình nhập vào 3 giá trị nguyên dương a,b,c. Kiểm tra xem a,b,c có phải là 3 cạnh của tam giác không ? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức sau : S = ? với P là ½ chu vi của tam giác. Hướng dẫn : a,b,c là 3 cạnh của tam giác phải thỏa điều kiện (a+b)>c và (a+c)>b và (b+c)>a

Câu 16 : Hãy nhập vào một số nguyên dương bất kỳ. Cho biết căn bậc hai của số vừa nhập là mấy ?

Câu 17 : Viết chương trình, cho 3 số a, b và c bất kỳ. Hãy cho biết a, b, c là cạnh của tam giác gì hay không phải cạnh của tam giác

Câu 18 : Viết chương trình nhập a , b , c, d. Tìm max của 4 số rồi in kết quả lên màn hình.

Câu 19 : Viết chương trình nhập a , b. Tính tổng , hiệu , tích , thương của 2 số.

Câu 20 : Viết chương trình in ra ngày tháng năm. Vd : 01/07/2011

Câu 21 : Viết chương trình đảo ngược số nguyên dương có 3 chữ số

Câu 22 : Viết chương trình nhập vào một ký tự bất kỳ. In ra mã ASCII của ký tự đó. Và In ra ký tự trước và sau khi ký tự vừa nhập

Câu 23 : Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n. Viết hàm tính tổng n vừa nhập.

Câu 24 : Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số a và b và một ký tự ch
Nếu ch là “+” thì thực hiện phép tính a+b và in kết quả lên màn hình
Nếu ch là “-” thì thực hiện phép tính a-b và in kết quả lên màn hình
Nếu ch là “*” thì thực hiện phép tính a*b và in kết quả lên màn hình
Nếu ch là “/” thì thực hiện phép tính a/b và in kết quả lên màn hình

Câu 25 : Viết chương trình nhập vào số bất kỳ n.Hãy cho biết số n có phải là số nguyên tố hay không?

Câu 26 : Viết chương trình nhập vào năm và tháng của một năm. Xét xem tháng đó có bao nhiêu ngày ? biết rằng. Nếu tháng là 4 , 6 , 9 , 11 thì số ngày là 30. Nếu tháng là 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 thì số ngày là 31. Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày là 29, ngược lại thì số ngày là 28

Câu 27 : Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ dạng abc. Xuất ra màn hình ngược đảo của chuỗi đó là cba

Câu 28 : Có hai phương thức gửi tiền tiết kiệm. Gửi không kỳ hạn , lãi xuất 2.4%/tháng, mỗi tháng tính lãi một lần. Gữi có kỳ hạn 3 tháng , lãi xuất 4%/tháng, 3 tháng tính lãi một lần. Viết chương trình tính tổng cộng số tiền vốn lẫn lãi sau một thời gian gửi nhập từ bàn phím.

Câu 29 : Hãy viết chương trình hiện ra bảng mã ASCII

Câu 30 : Viết hàm tính trung bình cộng của 3 số bất kỳ.

Câu 31 : Viết chương trình S = 1+2+3+…+ n

Câu 32 : Viết chương trình tính S= 1+3+5+…+(2n-1)

Câu 33 : Viết chương trình tính S= 2+4+6+…+2n

Câu 34 : Viết chương trình tính S= 1+1/2 +….+ 1/n

Câu 35 : Viết chương trình tính S= 1+1/2 +….+ 1/2n

Câu 36 : Viết chương trình tính S= 1+ 1/3 + 1/5 + 1/7 +….+ 1/(2n-1)

Câu 37 : Viết chương trình tính S= 1*2*3*….*n

Câu 38 : Viết chương trình tính S= 1/2 + 2/3 + 3/4 +…+ n/ (n+1)

Câu 39 : Viết chương trình tính S= 1 + 2! + … + n!

Câu 40 : Viết chương trình tính S= 1 + 1/2! + … + 1/n!

Câu 41 : Viết chương trình tính S= 12 + 22 + … + n2

Câu 42 : Viết chương trình tính S= 1 + 22 + … + nn

Câu 43 : Viết chương trình tính S= 1 + 2!/(1+2) + 3!/(1+2+3) + … + n!/(1+2+…+n)

Câu 44 : Viết chương trình tính A = X2 + Y2

Câu 45 : Viết chương trình tính S= 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + … + 1/(1+2+…+n)

Câu 46 : Viết chương trình tính S= 1 + 2 + 3 + ….+ 10

Câu 47 : Viết chương trình tính giai thừa S = x 1 /1! + x 2 /2! + ....+ x n / n!

Câu 48 : Viết chương trình in đảo ngược các chữ số của số nguyên n

Câu 49 : Viết chương trình in đảo ngược số của các chữ số nguyên n

Câu 50 : Viết chương trình tính tổng các chữ số của số nguyên n. Vidu: n= 123 => Tong = 6

Câu 51 : Viết chương trình tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên n.

Câu 52 : Viết chương trình tính tích các chữ số chẵn khác 0 của số nguyên N

Câu 53 : Viết chương trình liệt kê các ước số của số nguyên N

Câu 54 : Viết chương trình tính tổng các ước số của số nguyên N

Câu 55 : Viết chương trình đếm số lượng ước số của số nguyên N

Câu 56 : Viết chương trình tích các ước số lẻ của số nguyên N

Câu 57 : Đếm số lượng các ước số chia hết cho 3 của số nguyên N

Câu 58 : Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương N

Câu 59 : Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương N

Câu 60 : Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N

Câu 61 : Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương N

Câu 62 : Kiểm tra số nguyên N có phải là số nguyên tố hay không ?

Câu 63 : Kiểm tra số nguyên N có phải là số hoàn thiện hay không ?

Câu 64 : Kiểm tra số nguyên N có phải là số chính phương hay không ?

Câu 65 : Tìm ước số chung lớn nhất và nhỏ nhất của số nguyên N

Câu 66 : Chương trình xác định phần tử âm đầu tiên trong các phần tử của mảng X

Câu 67 : Viết hàm kiểm tra xem mảng các số nguyên có thứ tự tăng dần hay không ?
Trả về 1 : nếu mảng tăng dần , ngược lại trả về 0

Câu 68 : Viết chương trình nhập vào phần tử của một mảng và tính tổng của chúng

Câu 69 : Viết hàm kiểm tra xem trong mảng các số nguyên có tồn tại số nguyên lẻ lớn hơn 100 hay không ? ( Trả về 1 : nếu tồn tại số lẻ và lớn hơn 100, ngược lại trả về 0 )

Câu 70 : Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng

Câu 71 : Viết hàm tìm và trả về giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số nguyên

Câu 72 : Viết chương trình mảng một chiều với :
- Nhập số phần tử bất kỳ.
- Xuất mảng vừa nhập.
- Tìm các phần tử chẳn nhỏ hơn 20
- Tìm các phần tử là số nguyên tố.
- Dịch trái mảng 1 phần tử theo cơ chế vòng tròn.
- Dịch phải mảng 1 phần tử theo cơ chế vòng tròn.
- Sắp xếp mảng tăng dần.
- Đảo ngược mảng.
- Tìm giá trị lớn nhất trong mảng.
- Tìm số hoàn thiện.
- Xét mảng có đối xứng hay không.
- Nhập vị trí cần xóa trong mảng.


Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục CaoDangNgheTPHCMHocKy2LapTrinhCanBan3. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/08/LapTrinhCanBan3.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Sunday, August 19, 2012 DMCA com Protection Status