• Hệ Phân Tán - LAB 14 - Chương Trình Quản Lý Sinh Viên ( cách 3 )

Hệ Phân Tán - LAB 14 - Chương Trình Quản Lý Sinh Viên ( cách 3 )

*** Bài 14  :

  Hãy viết chương trình Quản Lý Sinh Viên trong đó
- Sử dụng Web Service, có Form Main gọi các Form con
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Sinh Viên
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Kết Quả Điểm
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Môn Học
- Thêm,Xóa,Sửa,Lưu,Thoát,Hủy Khoa
- Thống kê Khoa , Môn Học , Lần Thi
- Tìm Kiếm Kết Quả Học Tập và Thông Tin Sinh Viên

Link download file SQL Database Nhấp vào đây nhé
Password : c10mt.blogspot.com

=====> Đáp án mẫu như sau :=======> Và đây là code phần Form Main chính [ Form TamGa ]


=======> Và đây là code phần Service
=======> Và đây là code phần Form Quản Lý Sinh Viên [ FormSinhVien ]


=======> Và đây là code phần Form Kết Quả [ FormKetQua ]
=======> Và đây là code phần Form Khoa [ FormKhoa ]
=======> Và đây là code phần Form Môn Học [ FormMonHoc ]
=======> Và đây là code phần Form Thống Kê Sinh Viên Theo Khoa [ ThongKeKhoa ]
=======> Và đây là code phần Form Thống Kê Sinh Viên Theo Lần Thi [ ThongKeLanThi ]
=======> Và đây là code phần Form Thống Kê Sinh Viên Theo Môn Học [ ThongKeMonHoc ]

=======> Và đây là code phần Form Tìm Kiếm Kết Quả Học Tập của Sinh Viên 
[ TimKiemKQHocTapSV ]
=======> Và đây là code phần Form Tìm Kiếm Thông Tin Sinh Viên 
[ TimThongTinSV ]
..... Tâm Gà chúc các bạn học tập vui vẻ nhé
Hệ Phân Tán - LAB 14 - Chương Trình Quản Lý Sinh Viên ( cách 3 )

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Hệ Phân Tán. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2012/05/hephantan-tamga-lab14.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Wednesday, May 2, 2012 DMCA com Protection Status