• Lập Trình Trực Quan - Bài 31a - Tính Điểm Trung Bình Theo Điểm [ Cách 01 ]

Lập Trình Trực Quan - Bài 31a - Tính Điểm Trung Bình Theo Điểm [ Cách 01 ]

*** Bài 31 :
Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2

------------ Đáp án mẫu như sau :
------------ Và đây là code :

 /*
 TamGa
 www.tamga.tk www.c10mt.tk www.c10maytinh.tk
 www.tamga85.multiply.com
 Phone: 01283.98.69.98 Email : [email protected]
 
Bài tập : 
Viết chương trình tính Điểm Trung Bình Cộng, với yêu cầu sau :
- Nhập một dãy số tương đương với điểm của sinh viên vào textbox1
- Tính ra điểm trung bình cộng , và xuất ra textbox2
 */
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;

namespace _31_DiemTrungBinhHocKy
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {  InitializeComponent();     }

    private void btThoat_Click(object sender, EventArgs e)
    {  this.Close();          }

    private void btReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      KhungDiemTrungBinh.ResetText();
      KhungNhapDiem.ResetText();
      n = 0;
      s = " ";
    }

    int n = 0, i,dodaichuoi;
    int[] a = new int[100];
    string s, s1;

     /*  // Cách 1 :  www.tamga.tk  www.c10mt.tk  www.c10maytinh.tk
    private void btTinhDiemTB_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      s = KhungNhapDiem.Text;
      i = s.LastIndexOf(" ");
      while (i != -1)
      {
        s1 = s.Substring(i);
        s = s.Substring(0, i);
        a[n] = Convert.ToInt32(s1);
        n++;
        i = s.LastIndexOf(" ");
      }
      a[n] = Convert.ToInt32(s);
      s = " ";
      for (i = n; i >= 0; i--)
        s = s + a[i].ToString();
      string tamga = s.Trim();
      dodaichuoi = tamga.Length;


      int tong = 0;
      for (i = 0; i <= n; i++)
        tong += a[i];
      float trungbinhcong = (float)tong / dodaichuoi;
      KhungDiemTrungBinh.Text = trungbinhcong.ToString();
    }
    */
      // Cách 2 :  www.tamga.tk  www.c10mt.tk  www.c10maytinh.tk
    private void btTinhDiemTB_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var arrValues = KhungNhapDiem.Text.Split(new char[] { ' ' });
      float total = 0;
      float digit = 0;
      //number of element
      int number = 0;
      for (int i = 0; i < arrValues.Length; i++)
      {
        if (float.TryParse(arrValues[i], out digit))
        {
          total += digit;
          digit = 0;
          number++;
        }
      }
      KhungDiemTrungBinh.Text = (total / number).ToString();
    }
  }
}------------ Video chạy code : http://youtu.be/0cDo19OMpfA?hd=1
------------ Link download full code  :

Chú ý : Nếu một trong những link nào die , các bạn thay thế bằng link down khác nhé. Click vào hình để download nhé. 

Link download của MirrorcreatorMirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên mediafire
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

============================
Lập Trình Trực Quan - Bài 31a - Tính Điểm Trung Bình Theo Điểm [ Cách 01 ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C#Lập Trình Trực QuanWindows Form. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/09/lab-lttq-bai31.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, September 9, 2011 DMCA com Protection Status