Key Win Server 2003 - 2008


Key cho Ban SERVER 2003 Enterprise Edition :

D2234-72XHK-RT9H4-RJ4WP-MY24G
QV9XT-CV22K-D8MGR-4MD86-8MYR6
VB96B-VFG8F-74XWJ-W67Q7-8X82B      
M6F6D-VFQWH-CGWRB-RC7JR-VCV4W
C49DP-CPHCB-MDGP3-MG334-W2V4W
DR4B3-66VPQ-CK3VB-Y3BPY-2CJ2G
JYCJX-CHTJX-RGH97-86WM9-RB6B6
MVDYF-X7FBW-H29XT-TCKWW-RBYRT
BXJXT-9F88V-XXQWV-3MWMG-FYDJT
MHFT3-YGHV4-G86P4-KQXJ3-GYH4W

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition x86
MVGB2-R88MH-29TQF-Y69Q3-24PYR

-Standard: 8YVM4-YQBDH-7WDQM-R27WR-WVCWG
- Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJ
- Datacenter: 6QBHY-DXTPJ-T9W3P-DTJXX-4VQMB
- Full VHD Beta 3: GJVYY-XD7GV-X8YKQ-272HC-6DHXC


******************* 1 Cach khac nua ne *******************
Windows Server 2008 Activation Cr88ck
This is how you activate your Windows Server 2008 copy (any version/language):
* After installing Windows Server 2008 to your computer, click Start -> Run
and type Services (or go to Start -> Program -> Admin tools and choose services
from there). Go to Services->Software Licensing and choose "Disabled" as Startup method.
* Reboot your computer, when rebooted, go to
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\ Roaming\Microsoft\SoftwareLicensing
and delete the tokens.dot file there, replacing it with the one from this package.
Yet again, go to Services->Software Licensing and choose "Automatic" as Startup method.
* Run the vistaactivation.exe file (as included), activate your computer as if it was
running Vista Ultimate. (Should any errors occur, just neglect them.) Restart your
computer.

* After reboot, Windows Server 2008 will now ask for a cd-key, use the following one:
6F2D7-2PCG6-YQQTB-FWK9V-932CC - wait a few minutes it for it to activate, et voila!
Now you've got a activated Windows Server 2008 version.
So what's the downside with all this? The computer is semi-recognized as Vista Ultimate
now, but server roles should still apply as if they were part of the Server 2008 version.
Enjoy your activated Windows Server 2008 copy, if you like this product, you should buy it.


HomeBasicN=MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2
ServerHomeStandard=BTMWJ-8KHD9-B9BX8-J7JQ9-7M6J2
ServerForSBSolutions=PHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ
ServerSolutionsPremium=4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
ProfessionalE=3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T
UltimateE=TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8
Professional=HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487
ServerWinSBV=WQG3Q-VWT72-VX39Q-VRTRD-2RF7K
Starter=7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G
UltimateN=HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q
ServerSolution=VVWPG-XFYWQ-4HBR7-DYGCW-TF7XW
ServerSBSPremiumCore=BXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM
Embedded=743Q4-G676P-84RX9-B8HRR-6V73F
ServerHomePremium=YQXDR-G2MBV-63VW2-JX8J2-FVTVG
ServerEssentialAdditional=MDWJ7-3XKWR-P7M89-YXFWX-B3DWD
ServerMediumBusinessManagement=FD499-FD79G-V9D2W-F9WQ6-MD2VC
ServerEssentialManagement=D93YD-6Q3KV-FQFG2-P6D23-PKR8T
HomeBasicE=VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY
StarterE=BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B
ServerSolutionsPremiumCore=4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV
ServerForSBSolutionsEM=JR4Y2-WC84X-PBRDJ-QTBTB-TQGGH
ServerEnterpriseIA64=7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893
Enterprise=H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6
Ultimate=D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV
ServerHPC=Q7PRR-M2WBM-RJJ99-FG393-MGY3B
HomePremiumE=76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R
ServerHyperCore=Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H
ServerEmbeddedSolution=M2KD2-F2333-Q3TJ8-BQMHX-9PWX6
ServerWinFoundation=36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ
ServerStandard=HMG6P-C7VGP-47GJ9-TWBD4-2YYCD
ServerSBSStandard=YT76W-VD3W9-QDCK4-9QFPX-WQY4J
HomeBasic=YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV
ServerEssentialAdditionalSvc=VKP7D-84WCR-YHGQP-TXT76-6283H
HomePremium=RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F
HomePremiumN=D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM
ServerDatacenterCore=7X29B-RDCR7-J6R29-K27FF-H9CR9
ServerWeb=YGTGP-9XH8D-8BVGY-BVK4V-3CPRF
ServerMediumBusinessSecurity=YQ3V7-79DM4-42PVW-BYRH8-69VXK
ServerSBSPremium=BXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM
ServerWebCore=YGTGP-9XH8D-8BVGY-BVK4V-3CPRF
ServerEmbeddedSolutionCore=M2KD2-F2333-Q3TJ8-BQMHX-9PWX6
ServerEnterprise=7P8GH-FV2FF-8FDCR-YK49D-D7P97
ProfessionalN=BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6
ServerMediumBusinessMessaging=YVYC7-KVQ8G-XF6K4-9MG8M-QXFC2
ServerSolutionEM=WF9T8-VT7D2-GD629-WTKGH-3WBJT
ServerEnterpriseCore=7P8GH-FV2FF-8FDCR-YK49D-D7P97
ServerEssentialManagementSvc=YJXJC-Q227R-YBMG7-7VF8K-H24QY
StarterN=D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR
ServerDatacenter=7X29B-RDCR7-J6R29-K27FF-H9CR9
EnterpriseE=H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR
ServerWinSB=RBY6X-FDBHT-P86CY-MVFV8-4W43X
ServerStandardCore=HMG6P-C7VGP-47GJ9-TWBD4-2YYCD
EnterpriseN=BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD
gvlkServerHPC=TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
gvlkServerEmbeddedSolution=736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K
gvlkServerStandard=YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
gvlkProfessionalE=W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
gvlkServerDatacenterCore=74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
gvlkServerWeb=6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
gvlkProfessional=FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
gvlkServerWebCore=6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
gvlkServerEnterprise=489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
gvlkProfessionalN=MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
gvlkServerEnterpriseCore=489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
gvlkServerDatacenter=74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
gvlkEnterpriseE=C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4
gvlkServerEnterpriseIA64=GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V
gvlkEnterpriseN=YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
gvlkEnterprise=33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
gvlkServerStandardCore=YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Key Win Server 2003 - 2008

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục Windows-Server. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2011/09/key-win-server-2003-2008.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
Friday, September 9, 2011 DMCA com Protection Status