Do tài khoản của Tâm Gà bên Mediafire đã bị lock hết 2 account và bị như tình trạng thế này nè :


Nên mình sẽ share link mới cho các bạn download thoải mái luôn nhé.

Các bạn chọn theo bài tập các bạn cần mà down nhé.


Câu 1 : Viết chương trình nhập vào hai số a và b. Tìm max của hai số rồi in kết quả lên màn hình. Download

Câu 2 : Viết chương trình nhập a , b ,c. Tìm max của ba số rồi in kết quả lên màn hình. Download

Câu 3 : Viết chương trình nhập bán kính r của hình tròn, tính chu vi và diện tích. Download

Câu 4 : Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b. Nếu a lớn hơn b thì hoán đổi giá trị a và b. Ngược lại không hoán đổi. In ra giá trị a và b. Download

Câu 5 : Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các giá trị lẻ từ 0 đến n. Download

Câu 6 : Viết chương trình nhập vào điểm của một học sinh. In ra xếp loại học tập của học sinh đó. Cách xếp loại : Nếu điểm >=9 , Xuất sắc. Nếu điểm từ 8 đến 9, Giỏi. Nếu điểm từ 7 đến 8, Khá. Nếu điểm từ 6 đến 7 , TB khá. Nếu điểm từ 5 đến 6, Trung Bình. Còn lại là Yếu. Download

Câu 7: Viết chương trình nhập vào số nguyên n. Tính tổng các giá trị chẵn từ 0 đến n. Download

Câu 8: Giải phương trình bậc nhất ax + b =0. Download

Câu 9: Giải phương trình bậc hai ax2 + bx + c =0. Download

Câu 10: Đếm số lần xuất hiện các ký tự trong một chuỗi nhập bất kỳ. Download

Câu 11: In ra năm Âm Lịch tương ứng với năm nhập vào. Download

Câu 12: Hãy nhập tên của bạn. Và xuất ra màn hình Chào + tên của bạn . Download

Câu 13: Hãy nhập vào một số bất kỳ , cho biết số đó thuộc hàng trăm , hàng chục, hay hàng đơn vị. Download

Câu 14: Nhập số chiều cao để in ra một hình tam giác bất kỳ.. Download

Câu 15: Viết chương trình nhập vào 3 giá trị nguyên dương a,b,c. Kiểm tra xem a,b,c có phải là 3 cạnh của tam giác không ? Nếu là 3 cạnh của tam giác thì tính diện tích của tam giác theo công thức sau :
S = ? với P là ½ chu vi của tam giác.
Hướng dẫn : a,b,c là 3 cạnh của tam giác phải thỏa điều kiện (a+b)>c và (a+c)>b và (b+c)>a. Download

Câu 16: Hãy nhập vào một số nguyên dương bất kỳ. Cho biết căn bậc hai của số vừa nhập là mấy ?. Download

Câu 17: viết chương trình, cho 3 số a, b và c bất kỳ. Hãy cho biết a, b, c là cạnh của tam giác gì hay không phải cạnh của tam giác. Download

Câu 18 : Viết chương trình nhập a , b , c, d. Tìm max của 4 số rồi in kết quả lên màn hình.. Download

Câu 19 : Viết chương trình nhập a , b. Tính tổng , hiệu , tích , thương của 2 số.. Download

Câu 20 : Viết chương trình in ra ngày tháng năm. Vd : 01/07/2011. Download

Câu 21: Viết chương trình đảo ngược số nguyên dương có 3 chữ số. Download

Câu 22: Viết chương trình nhập vào một ký tự bất kỳ. In ra mã ASCII của ký tự đó. Và In ra ký tự trước và sau khi ký tự vừa nhập. Download

Câu 23: Viết chương trình nhập vào một số nguyên dương n. Viết hàm tính tổng n vừa nhập.. Download

Câu 24: Viết chương trình nhập từ bàn phím hai số a và b và một ký tự ch
Nếu ch là “+” thì thực hiện phép tính a+b và in kết quả lên màn hình
Nếu ch là “-” thì thực hiện phép tính a-b và in kết quả lên màn hình
Nếu ch là “*” thì thực hiện phép tính a*b và in kết quả lên màn hình
Nếu ch là “/” thì thực hiện phép tính a/b và in kết quả lên màn hình. Download

Câu 25: Viết chương trình nhập vào số bất kỳ n.Hãy cho biết số n có phải là số nguyên tố hay không ?. Download

Câu 26: Viết chương trình nhập vào năm và tháng của một năm. Xét xem tháng đó có bao nhiêu ngày ? biết rằng
Nếu tháng là 4 , 6 , 9 , 11 thì số ngày là 30. Nếu tháng là 1 , 3 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 thì số ngày là 31
Nếu tháng là 2 và năm nhuận thì số ngày là 29, ngược lại thì số ngày là 28. Download

Câu 27: Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ dạng abc. Xuất ra màn hình ngược đảo của chuỗi đó là cba. Download

Câu 28: Có hai phương thức gửi tiền tiết kiệm. Gửi không kỳ hạn , lãi xuất 2.4%/tháng, mỗi tháng tính lãi một lần.
Gữi có kỳ hạn 3 tháng , lãi xuất 4%/tháng, 3 tháng tính lãi một lần. Viết chương trình tính tổng cộng số tiền vốn lẫn lãi sau một thời gian gửi nhập từ bàn phím.. Download

Câu 29 : Hãy viết chương trình hiện ra bảng mã ASCII. Download

Câu 30 : Viết hàm tính trung bình cộng của 3 số bất kỳ.. Download

Câu 31 : Viết chương trình S = 1+2+3+…+ n . Download

Câu 32: Viết chương trình tính S= 1+3+5+…+(2n-1). Download

Câu 33: Viết chương trình tính S= 2+4+6+…+2n . Download

Câu 34: Viết chương trình tính S= 1+1/2 +….+ 1/n. Download

Câu 35: Viết chương trình tính S= 1+1/2 +….+ 1/2n. Download

Câu 36: Viết chương trình tính S= 1+ 1/3 + 1/5 + 1/7 +….+ 1/(2n-1). Download

Câu 37: Viết chương trình tính S= 1*2*3*….*n. Download

Câu 38: Viết chương trình tính S= 1/2 + 2/3 + 3/4 +…+ n/ (n+1) . Download

Câu 39: Viết chương trình tính S= 1 + 2! + … + n!       . Download

Câu 40: Viết chương trình tính S= 1 + 1/2! + … + 1/n!        . Download

Câu 41: Viết chương trình tính S= 12 + 22 + … + n2           . Download

Câu 42: Viết chương trình tính S= 1 + 22 + … + nn           . Download

Câu 43: Viết chương trình tính S= 1 + 2!/(1+2) + 3!/(1+2+3) + … + n!/(1+2+…+n)      . Download

Câu 44: Viết chương trình tính A = X2 + Y2       . Download

Câu 45: Viết chương trình tính S= 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + … + 1/(1+2+…+n)        . Download

Câu 46: Viết chương trình tính S= 1 + 2 + 3 + ….+ 10     . Download

Câu 47: Viết chương trình tính giai thừa S = x 1 /1! + x 2 /2! + ....+ x n / n!         . Download

Câu 48: Viết chương trình in đảo ngược các chữ số của số nguyên n        . Download

Câu 49: Viết chương trình in đảo ngược số của các chữ số nguyên n         . Download

Câu 50: Viết chương trình tính tổng các chữ số của số nguyên n. Vidu: n= 123 => Tong = 6 . Download

Câu 51: Viết chương trình tìm ước số lẻ lớn nhất của số nguyên n.  . Download

Câu 52: Viết chương trình tính tích các chữ số chẵn khác 0 của số nguyên N . Download

Câu 53: Viết chương trình liệt kê các ước số của số nguyên N    . Download

Câu 54: Viết chương trình tính tổng các ước số của số nguyên N    . Download

Câu 55: Viết chương trình đếm số lượng ước số của số nguyên N    . Download

Câu 56: Viết chương trình tích các ước số lẻ của số nguyên N    . Download

Câu 57: Đếm số lượng các ước số chia hết cho 3 của số nguyên N    . Download

Câu 58: Tính tổng các ước số chẵn của số nguyên dương N    . Download

Câu 59: Tìm chữ số đầu tiên của số nguyên dương N    . Download

Câu 60: Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương N     . Download

Câu 61: Tìm chữ số nhỏ nhất của số nguyên dương N    . Download

Câu 62: Kiểm tra số nguyên N có phải là số nguyên tố hay không ?    . Download

Câu 63: Kiểm tra số nguyên N có phải là số hoàn thiện hay không ?    . Download

Câu 64: Kiểm tra số nguyên N có phải là số chính phương hay không ?    . Download

Câu 65: Tìm ước số chung lớn nhất và nhỏ nhất của số nguyên N    . Download

Câu 66: Chương trình xác định phần tử âm đầu tiên trong các phần tử của mảng X    . Download

Câu 67: Viết hàm kiểm tra xem mảng các số nguyên có thứ tự tăng dần hay không ?
Trả về 1 : nếu mảng tăng dần , ngược lại trả về 0    . Download

Câu 68: Viết chương trình nhập vào phần tử của một mảng và tính tổng của chúng    . Download

Câu 69: Viết hàm kiểm tra xem trong mảng các số nguyên có tồn tại số nguyên lẻ lớn hơn 100 hay không ?
( Trả về 1 : nếu tồn tại số lẻ và lớn hơn 100, ngược lại trả về 0 )    . Download

Câu 70: Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên. Tính và in ra trung bình cộng    . Download

Câu 71: Viết hàm tìm và trả về giá trị lớn nhất trong mảng một chiều các số nguyên     . DownloadCâu 72: Viết chương trình mảng một chiều với :
- Nhập số phần tử bất kỳ.
- Xuất mảng vừa nhập.
- Tìm các phần tử chẳn nhỏ hơn 20
- Tìm các phần tử là số nguyên tố.
- Dịch trái mảng 1 phần tử theo cơ chế vòng tròn.
- Dịch phải mảng 1 phần tử theo cơ chế vòng tròn.
- Sắp xếp mảng tăng dần.
- Đảo ngược mảng.
- Tìm giá trị lớn nhất trong mảng.
- Tìm số hoàn thiện.
- Xét mảng có đối xứng hay không.
- Nhập vị trí cần xóa trong mảng. Download

*** Đọc thêm :
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Kleii
Link download của Mirrorcreator và MirrorUpload không yêu cầu Password.
Link download Mediafire phải là thành viên của Tâm Gà mới download được.
Link download DirectLink , bạn phải trả phí download thì mới download max tốc độ từ server TamGa.

Đăng ký tại đây : Hướng Dẫn Đăng Ký thành viên nhận Password download trên mediafire
Đọc cái này tiếp : Hướng dẫn download từ site mirrorcreator và mirrorupload

P/S : File này không send public được. File PDF All


Host Kleii Lập Trình Căn Bản 3 [ C++ ]

Bạn đang xem một trong các bài viết tại Chuyên Mục C++LapTrinhCanBan3TaiLieuThủ Thuật. Và đây là địa chỉ link bài viết http://www.c10mt.com/2013/01/host-kleii-lap-trinh-can-ban-3-c.html . Tâm Gà xin cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này. Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ để ủng hộ Tâm Gà nếu bài viết có ích !
DMCA com Protection Status

Loading...